Viden skal deles

Godtgørelse for sexchikane fastsat til kr. 60.000

Østre Landsret har tilkendt en funktionær kr. 60.000 - svarende til 3½ måneds løn - i godtgørelse for verbal og fysisk sexchikane.

Sagen blev ført af Schebye Jacobsen for det berørte HK-medlem.

Sagens omstændigheder

Funktionæren, der blev ansat i en butik den 1. september 2004, mente, at hun blev udsat for såvel verbal som fysisk sexchikane af butikkens indehaver. Chikanen tiltog, da hun i midten af oktober 2004 meddelte, at hun var gravid. Den 18. marts 2005 meldte hun sig syg og var sygemeldt, indtil hun i begyndelsen af maj 2005 påbegyndte barselsorlov. Før hun skulle være vendt tilbage efter barselsorlov, opsagde hun sin stilling med henvisning til sexchikanen.

Chikanen bestod primært af verbal sexchikane, herunder arbejdsgiverens omtale af sit eget sexliv. Funktionæren forklarede, at arbejdsgiveren dagligt talte om kvinder og sex.

Den fysiske sexchikane bestod i, at arbejdsgiveren ofte rørte funktionæren på armen, sommetider på kinden, og når han kom bagfra og skulle forbi hende, tog han fat ved hendes hofte. Den sidste dag, funktionæren var på arbejde før sygemeldingen, klappede arbejdsgiveren hende på den ene balle.

Arbejdsgiveren afviste, at han havde udøvet sexchikane, men erkendte, at han havde omtalt nogle seksuelle oplevelser, men det var begrundet i, at funktionæren skulle have fortalt om nogle problemer med sin familie, hvorfor han tilsvarende ville fortælle hende om nogle ubehagelige oplevelser. Funktionæren afviste, at hun skulle have haft de af arbejdsgiveren påståede problemer.

Arbejdsgiveren anførte blandt andet også, at der var en fortrolig tone mellem funktionæren og ham, og at de talte om personlige forhold.

Under sagen blev der fremlagt en erklæring fra funktionærens psykolog, som hun gik til behandling hos på grund af sexchikanen. Fra funktionærens side bestod bevisførelsen herudover i vidneforklaringer fra psykologen, funktionærens ægtefælle og en tidligere ansat, som havde oplevet lignende episoder, som funktionæren havde.

Under retssagen var der rejst krav om en godtgørelse på kr. 100.000 for sexchikanen samt erstaning for udgifter til psykologbistand.

Byrettens afgørelse

Sammenholdt med en psykologens, funktionærens ægtefælles og den tidligere ansattes forklaring samt psykologerklæringen lagde byretten funktionærens forklaring, som var detaljeret og forekom troværdig, til grund.

Byretten fandt det således bevist, at funktionæren både havde været udsat for verbal sexchikane og fysisk sexchikane således, som hun havde beskrevet det.

Byretten fastsatte godtgørelsen til kr. 60.000 og tilkendte kr. 3.050,00 til dækning af psykologudgifter.

Landsrettens afgørelse

Også landsretten fandt det godtgjort efter bevisførelsen under anken, navnlig på baggrund af funktionærens og den tidligere ansattes forklaringer, at arbejdsgiveren havde udøvet sexchikane. Landsretten tiltrådte byrettens udmåling af godtgørelsen og tilkendelsen af udgifter til psykologbistand.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen er i tråd med tidligere afgørelser om sexchikane for så vidt angår bevisbedømmelsen. Der er lagt vægt på funktionærens detaljerede og troværdige forklaring, der sammenholdes med de øvrige vidneforklaringer, der blev afgivet.

Godtgørelsens udmåling på et beløb svarende til ca. 3½ måneds løn ligger i den øvre ende af godtgørelsesniveauet for sexchikane og kan måske ses som et skridt i retning af et højere niveau i sager af denne karakter.

Byretten bemærkede ved fastsættelsen af godtgørelsen, at der på den ene side skulle tages hensyn til længden af funktionærens ansættelsesperiode og på den anden side til, at det måtte lægges til grund, at funktionæren kun i begrænset omfang sagde fra over for arbejdsgiveren, samt at arbejdsgiverens grænseoverskridende adfærd skulle bedømmes på baggrund af den indbyrdes fortrolighed, der ifølge byretten måtte anses at have bestået mellem parterne.

Landsretten anførte, om godtgørelsesniveauet, at det tiltrådtes, at der var grundlag for at tilkende funktionæren en godtgørelse, og at denne skønsmæssigt var fastsat til kr. 60.000.

Østre Landsrets dom er afsagt den 30. maj 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergård SJLaw@sjlaw.dk