Viden skal deles

Kompensation til kommunalt ansat tjenestemand og tillidsrepræsentant som følge af forvaltningsretlige mangler ved afskedigelsen

Østre Landsret har tilkendt en kommunalt ansat tjenestemand og tillidsrepræsentant en kompensation på kr. 200.000 for materielle og formelle forvaltningsretlige mangler i forbindelse med en afskedigelse.

Sagen var anlagt af Schebye Jacobsen for HK.

Sagens omstændigheder

Tjenestemanden havde på opsigelsestidspunktet en anciennitet på 22 år som tjenestemand.

Fra 1993 havde hun fungeret som tillidsrepræsentant for HK og fra 1995 som fællestillidsrepræsentant for cirka 160 HK-ansatte ved den pågældende kommune.

Den 1. april 1999 blev tillidsrepræsentanten overflyttet fra Børne- og Kulturforvaltningen til Løn- og Personaleafdelingen som led i en intern sammenlægning af løn- og personaleområderne. Efter en skriftlig påtale meddelt den 11. april 2000 blev tjenestemanden i juni 2000 forflyttet til kommunens servicekontor, hvorfra hun blev afskediget den 28. september 2001.

Ved en faglig voldgift blev det først fastslået, at en kommunalt ansat tjenestemand, der fungerede som tillidsrepræsentant, ikke kunne påberåbe sig tillidsrepræsentantaftalen, der betød, at tillidsrepræsentanten ved opsigelse uden at der forelå tvingende årsager, kunne få en godtgørelse efter den overenskomst, som vedkommende var ansat efter. Tillidsrepræsentantaftalen er efterfølgende ændret, sådan at nu også tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter kan få en godtgørelse i henhold til tillidsrepræsentantaftalen og overenskomsten.

Efterfølgende blev det ved faglig voldgift fastslået, at der ikke forelå tvingende årsager for afskedigelsen af tillidsrepræsentanten.

Herefter blev der ved civilt søgsmål rejst krav om kompensation og tort som følge af en forvaltningsretlig materiel usaglig opsigelse samt formelle forvaltningsretlige mangler ved afskedigelsen af tillidsrepræsentanten.

Fra kommunens side påberåbte man sig samarbejdsvanskeligheder som grundlag for afskedigelsen.


Østre Landsrets dom

Landsretten lagde til grund, at der ikke i perioden forud for overflytningen til Løn- og Personaleafdelingen i 1999 var samarbejdsproblemer af betydning.

Landsretten lagde endvidere til grund, at der efter, at tillidsrepræsentanten i 1999 blev overflyttet til Løn- og Personaleafdelingen – såvel i denne afdeling som senere på servicekontoret – opstod problemer i samarbejdet mellem hende og hendes arbejdskolleger og i forhold til ledelsen, og at disse problemer i væsentlig grad havde sammenhæng med hendes varetagelse af tillidsrepræsentantarbejdet og udførelse af de almindelige arbejdsopgaver.

Landsretten fandt, at hovedårsagen til de påberåbte samarbejdsvanskeligheder var kommunens manglende fastsættelse af nærmere rammer eller konkrete retningslinier for, hvorledes opgaverne som tillidsrepræsentant kunne forenes med almindelige arbejdsopgaver.

Det kom frem under sagen, at kommunen også havde lagt afgørende vægt på en påtale, som var meddelt tillidsrepræsentanten i foråret 2000. I forhold hertil blev det fra tillidsrepræsentantens side anført, at hun ikke var blevet partshørt om den pågældende påtale.

Østre Landsret fandt på grundlag af kommunaldirektørens forklaring om, at HK ikke havde taget klar afstand fra påtalen sammenholdt med den manglende dokumentation af drøftelserne af den såkaldte påtale, at kommunens afskedigelsesgrundlag havde været mangelfuldt.

Landsretten fandt endvidere, at afskedigelsen af tillidsrepræsentanten led af såvel materielle som formelle retlige mangler, som var væsentlige og af konkret betydning for kommunens beslutning, hvorfor landsretten udmålte en kompensation til tillidsrepræsentanten på kr. 200.000.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Dommen  fastslår først og fremmest, at en offentligt ansat medarbejder uanset, at det ved faglig voldgift allerede er fastslået, at afskedigelsen af medarbejderen ikke har været sagligt begrundet, desuagtet har krav på at få prøvet, om der foreligger forvaltningsretlige mangler ved afskedigelsen ved et civilt søgsmål. Det af kommunen forfægtede synspunkt om, at U 2007/537 H (nyhed af 29. november 2006) ikke alene tilsidesætter formelle indsigelser ved en sagligt begrundet opsigelse, men også fastslår, at den for en usaglig opsigelse udmålte godtgørelse også indeholder kompensation for forvaltningsretlige mangler, og at en selvstændig prøvelse heraf således er ubegrundet, tilsidesættes med dommens præmisser.

Desuden fastslår dommen, at man som offentligt ansat medarbejder, uagtet at afskedigelsens saglighed allerede er pådømt, fortsat har ret til at få bedømt, om den offentlige arbejdsgiver efter de forvaltningsretlige regler har truffet en materielt saglig afgørelse ved afskedigelse af den pågældende medarbejder.

Den udmålte kompensation er i øvrigt i overensstemmelse med det af Jens Møller i Juristen, nr. 4, 2007 anførte synspunkt om, at erstatningskrav som følge af materielle mangler og godtgørelseskrav som følge af formelle mangler i dag fuldt ud er erstattet af kompensationsbegrebet.

Den udmålte kompensation er i øvrigt én af de største af sin art siden U 99/1337 H vedrørende sygeplejersken fra Samsø.

Østre Landsrets dom er afsagt den 15. november 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birgitte Nielsen

Det  er endnu ikke klarlagt, om dommen bliver anket til Højesteret.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen, der repræsenterede HK under sagen. SJLaw@sjlaw.dk