Viden skal deles

Opsigelse af tjenestemand med opsat pension berettiget på grund af voldsdom

Ifølge en Højesteretsdom var det berettiget at opsige en tjenestemandsansat buschauffør med opsat pension efter, at han havde fået en dom for vold og trusler.

Sagen var anlagt af FOA - Fag og Arbejde på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

En tjenestemandsansat buschauffør med mere end 19 års anciennitet blev dømt for vold og trusler med kniv. Forholdene blev begået i buschaufførens fritid.

Nogle dage inden episoden var buschaufføren blevet spyttet på og havde fået stjålet sin pung med vekselpenge af en gruppe, der efter hans opfattelse blandt andet omfattede den ene af de forurettede.

Byretten ville straffe tjenestemanden med fængsel i 40 dage. Landsretten lempede straffen således, at den blev gjort betinget med vilkår af bl.a. udførelse af samfundstjeneste.

Efter landsrettens dom i straffesagen blev buschaufføren opsagt med én måneds varsel og med opsat pension.

Der blev herefter anlagt en retssag om opsigelsens berettigelse.

Vestre Landsrets dom

Landsretten fandt, at buschaufførens handlinger havde en sådan tilknytning til hans arbejde som buschauffør, at det var berettiget, at kommunen iværksatte en tjenstlig sanktion. Landsretten mente ikke, at der var grundlag for at anfægte det skøn, som førte til, at kommunen fandt, at buschaufføren herefter ikke kunne fortsætte med at arbejde som buschauffør.

Med henvisning til proportionalitetsprincippet mente to af landsrettens dommere imidlertid, at kommunen burde have søgt at omplacere buschaufføren til en anden stilling, enten i busselskabet eller i kommunen. De fandt derfor, at opsigelsen var uberettiget, og at buschaufføren måtte anses som diskretionært opsagt og dermed havde ret til aktuel egenpension.

Landsrettens mindretal mente, at de forhold, som straffedommen vedrørte, og den måde, overtrædelserne blev begået på, var af så grov beskaffenhed, at kommunen ikke havde haft pligt til at undersøge muligheden for en omplacering. Denne dommer ville derfor frifinde kommunen.

Sagen blev anket til Højesteret af kommunen.

Højesterets dom

Højesteret fulgte landsrettens mindretal og fandt ikke, at der var grundlag for at anfægte kommunens vurdering, hvorefter forholdet var så alvorligt, at tjenestemanden ikke længere var egnet til at bestride nogen stilling som tjenestemand ved kommunen, og at der derfor ikke var pligt til at undersøge mulighederne for omplacering.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Dommen er udtryk for, at domstolene konkret vurderer, om en straffedom udgør en så alvorlig forseelse, at den gør en tjenestemand uegnet til at fortsætte sin ansættelse, og berettiger til en opsigelse med opsat pension, som er den mest indgribende sanktion over for en tjenestemand.

Højesterets dom er afsagt den 3. april 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergård SJLaw@sjlaw.dk