Viden skal deles

Afslag på ansættelse i strid med ligebehandlingsloven

Højesteret har stadfæstet en dom fra Sø- og Handelsretten om, at et afslag på ansættelse til en kvindelig ansøger var i strid med ligebehandlingsloven og, at en godtgørelse herfor skulle udmåles til kr. 25.000,-.

Sagen var anlagt af HK på vegne af den kvindelige ansøger.

Sagens omstændigheder

I august 2005 opslog virksomheden Zebra – der driver de såkaldte ”Tiger-butikker” – 8 stillinger som lagermedarbejdere; 2 faste og 6 tidsbegrænsede stillinger. Arbejdet bestod i at ”plukke” varer ud til salgsordrer, sætte varer på plads, truckkørsel, forsendelse, oprydning og forefaldende opgaver.

En kvindelig ansøger ansøgte om en af de 2 faste stillinger, men fik afslag med følgende begrundelse:

”Tak for din ansøgning, men desværre må jeg give dig afslag, idet vore faciliteter ikke er til at have både mænd og kvinder på arbejdspladsen.”

HK anførte over for Zebra, at forhåndsafslaget til den kvindelige ansøger var i strid med ligebehandlingslovens § 2 og rejste krav om en godtgørelse på 9 måneders løn efter

ligebehandlingslovens § 14.

Den kvindelige ansøger fik ca. en måned senere en tidsbegrænset ansættelse i en tilsvarende stilling som hos Zebra, hvor hun efterfølgende blev fastansat.

Inden sagen kom for retten tilbød Zebra en forligsmæssig løsning gående på betaling af en godtgørelse på kr. 10.000,-, som HK på vegne af den kvindelige ansøger afslog.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten anførte, at det afslag Zebra meddelte den kvindelige ansøger afskar hende – der var fuldt kvalificeret til stillingen – fra at få sin ansøgning behandlet på lige fod med de øvrige ansøgere. Ved at meddele afslaget, der ubestridt var i strid med ligebehandlingsprincippet, overtrådte Zebra ligebehandlingslovens § 2.

Zebra skulle herefter betale en godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 14 på kr. 25.000,-.

Højesterets dom

Sagen blev indbragt for Højesteret af HK alene med det formål at få spørgsmålet om godtgørelsens størrelse prøvet.

Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom med den begrundelse, at forhåndsafslaget til den kvindelige ansøger ikke kunne sidestilles med de situationer, hvor en medarbejder blev opsagt i strid med ligebehandlingslovens regler.

Højesteret tilkendegav herefter, at godtgørelsen i en situation som den foreliggende, som udgangspunkt skal fastsættes til kr. 25.000,-. Der forelå ikke i sagen omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Sager om overtrædelse af ligebehandlingslovens § 2 bliver sjældent forelagt domstolene, hvilket formentlig hænger sammen med, at det er vanskeligt for en ansøger at løfte bevisbyrden for, at eksempelvis ligebehandlingsloven er overtrådt.

Dette gør, at der set fra lønmodtagerside er behov for et godtgørelsesniveau, der i sig selv kan virke regulerende på fristelsen til at forskelsbehandle jobansøgere.

I den konkrete sag var der ingen tvivl om, at ligebehandlingsloven var overtrådt ved forhåndsafslaget til den kvindelige ansøger. Temaet for Højesteret blev derfor alene, hvad prisen herfor skulle være.

Det blev fra lønmodtagersiden anført, at der ikke er den store forskel på i strid med ligebehandlingslovens regler ikke at ansætte en ansøger og i strid med ligebehandlingsloven at afskedige en tidsbegrænset ansat medarbejder pga. graviditet efter kun 2 måneders ansættelse. I sidstnævnte situation blev en godtgørelse efter ligebehandlingsloven udmålt til 6 måneders løn i U 2002.2435 H.

Set i lyset heraf og udfra præventive overvejelser er det bemærkelsesværdigt, at Højesteret i den konkrete sag holder fast i et godtgørelsesniveau på kr. 25.000,-.

Højesteret åbner op for, at udgangspunktet om en godtgørelse på kr. 25.000,- kan fraviges, og det kan her have spillet en rolle, at den kvindelige ansøger kun en måned senere fik et andet tilsvarende job, der senere førte til en fastansættelse.

Højesterets dom er afsagt den 29. januar 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birgitte Nielsen

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Trine Binett Jørgensen