Viden skal deles

Forskelsbehandling af homoseksuel bagersvend

Vestre Landsret har afsagt en principiel dom om overtrædelse af forskelsbehandlingsloven.

Sagen handlede om, hvorvidt en lønmodtager havde været udsat for chikane i relation til hans seksuelle orientering. 

Sagens baggrund

Lønmodtageren blev ansat hos arbejdsgiveren i april 1999.

Der var tale om en lille virksomhed, hvor der var udover lønmodtageren og arbejdsgiveren, var to andre medarbejdere. I perioder var der dog flere medarbejdere.

Under sagen forklarede lønmodtageren, at der var en god omgangstone i virksomheden.

I juni 2005 sprang lønmodtageren ud som homoseksuel. Han fortalte det til en kollega på arbejdspladsen og bad hende om at fortælle det til arbejdsgiveren.

Umiddelbart efter, at lønmodtageren var sprunget ud som homoseksuel, skete der ikke ændringer i forholdet mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren.

Dette ændrede sig imidlertid, idet arbejdsgiveren begyndte at fremkomme med forskellige udtalelser om lønmodtagerens seksuelle orientering. Dette skete både overfor lønmodtageren, kunder i butikken, personale og venner.

Under sagen kom det frem, at arbejdsgiveren blandt andet havde udtalt, at homoseksualitet var ulækkert, at homoseksuelle var psykisk syge, og at homoseksuelle burde sendes på en øde ø.

Derudover var arbejdsgiveren kommet med en række andre grove udtalelser, herunder en udtalelse vedrørende to iranske drenge - der var blevet hængt på grund af deres homoseksualitet.

Dette resulterede i, at lønmodtageren sygemeldte sig ultimo februar 2006. Efter 6 ugers sygdom blev der indgået aftale om, at lønmodtageren skulle fratræde sin stilling

Lønmodtageren var sygemeldt i sammenlagt 2 – 3 måneder og fik efterfølgende nyt arbejde i oktober 2006.

Retten i Hjørring

Byretten fandt det bevist, at arbejdsgiveren havde udsat lønmodtageren for ydmygende og nedværdigende udtalelser, der resulterede i en sygemelding.

Herefter udtalte byretten, at

”(sagsøgte havde) gjort sig skyldig i chikanøs forskelsbehandling, og derved overtrådt forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 4. Den godtgørelse, sagsøgeren herefter er berettiget til, jf. lovens § 7, findes passende at kunne fastsættes til 100.000 kr. Det er herved på den ene side taget hensyn til sagsøgerens anciennitet og grovheden af sagsøgtes adfærd, og på den anden side de trods alt begrænsede følger, den har haft for sagsøgeren.”

Vestre Landsret

Landsretten udtalte, at arbejdsgiveren havde gjort ”skyldig” i chikanøs forskelsbehandling overfor lønmodtageren, og at det ikke var godtgjort, at lønmodtageren - der havde været stilfærdig og tilbageholdende - selv havde lagt op til, at hans seksuelle orientering kunne omtales på en grov måde. 

Herefter tiltrådte landsretten af de grunde der var anført byretten, at godtgørelsen skulle udmåles til kr. 100.000,00

Schebye Jacobsen bemærkninger

Den i sagen udmålte godtgørelse på kr. 100.000,00 svarede til ca. 5 måneders løn og udgør alene en godtgørelse for den krænkelse lønmodtageren havde været udsat for.

I begrundelsen for at udmåle en godtgørelse i denne størrelsesorden henvises til anciennitet, grovheden af arbejdsgiverens adfærd og de ”trods alt begrænsede følger” chikanen har haft for lønmodtageren.

På linje med anden diskriminationslovgivning, f.eks. ligebehandlingsloven, tages der således hensyn til lønmodtagerens anciennitet i godtgørelsesudmålingen.

Det forekommer ikke umiddelbart indlysende, at ancienniteten har spillet en væsentlig / afgørende rolle ved udmåling af godtgørelsen. Der er således ikke reelle grunde, der taler for, at en lønmodtager med lang anciennitet skal nyde en større beskyttelse i denne type chikanesager end en lønmodtager med kort anciennitet.

Derudover er det værd at bemærke godtgørelsens størrelse sammenholdt med hidtidig praksis i f.eks. sexchikanesager og andre ligebehandlingssager, hvor det også er krænkelsen i sig selv, der sanktioneres uafhængig af, hvordan lønmodtageren i øvrigt er fratrådt sin stilling.

Der er således grund til at påberåbe sig Vestre Landsrets dom til støtte for et højere godtgørelsesniveau i sådanne sager, hvor det er krænkelsen i sig selv, der skal sanktioneres.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 22. februar 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birgitte Nielsen

Spørgsmål til sagen kan i øvrigt rettes til advokat Mette Østergård