Viden skal deles

LG’s praksis vedrørende ferie i opsigelsesperioden underkendt

Efter ferielovens § 16, stk. 2, anses en fritstillet lønmodtager for at have afholdt ferie, hvis ferievarslet og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden. Denne regel anvendes af LG i forbindelse med placering af ferie i opsigelsesperioden for lønmodtagere, der har ophævet ansættelsesforholdet eller er blevet fritstillet i forbindelse med arbejdsgiverens konkurs.

Ferielovens § 15, stk. 2, giver mulighed for at fravige ferievarslerne under ”særlige omstændigheder”. På baggrund af en henvendelse fra Ferielovkontoret ændrede LG pr. 1. oktober 2005 praksis således, at arbejdsgiverens konkurs udgjorde en sådan ”særlig omstændighed”. LG placerede herefter ferie i opsigelsesperioden uden hensyn til ferievarslerne.

En lønmodtager, hvis ansættelsesforhold var blevet ophævet, og en lønmodtager, der var blevet fritstillet, oplevede begge, at LG placerede ferie i opsigelsesperioden uden respekt af ferievarslerne. Lønmodtagernes organisationer indbragte sagerne for domstolene.

Vi har tidligere i nyhed af 8. maj 2007 omtalt Østre Landsrets dom.

Højesteret har nu stadfæstet dommen fra Østre Landsret, der fastslog, at muligheden for at fravige ferievarslerne på grund af særlige omstændigheder ikke finder anvendelse, når ferie anses for afholdt for fritstillede lønmodtagere efter reglen i ferielovens § 16, stk. 2. Dermed er LG’s ændrede praksis underkendt.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Under praksisændringen har LG indgået aftale med godt 800 lønmodtagere om genoptagelse af deres sager i tilfælde af, at Højesteret nåede frem til det resultat, der nu foreligger. Det må anbefales, at lønmodtagere uden en sådan aftale, selv rette henvendelse til garantifonden med henblik på genoptagelse.

Man skal endvidere være opmærksom på, at LG kan være forpligtet til at betale renter efter rentelovens regler, hvis der er fremsat betalingspåkrav i forbindelse med den forkerte afregning.

Højesterets dom er afsagt den 28. januar 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birgitte Nielsen

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Bo Lauritzen