Viden skal deles

Mandlig lønmodtager tilkendt godtgørelse efter ligebehandlingsloven på grund af opsigelse under fertilitetsbehandlingsforløb

Vestre Landsret har udmålt en godtgørelse i henhold til ligebehandlingslovens § 9 på 9 måneders løn eller godt 261.000 kr. for en opsigelse afgivet på et tidspunkt, hvor medarbejderen og dennes kæreste deltog i et fertilitetsbehandlingsforløb.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren, der blev ansat som grafiker i en virksomhed i november 2002, blev opsagt i februar 2006 til fratræden ultimo juni 2006, med baggrund i manglende ordretilgang til virksomheden.

På tidspunktet for opsigelsen var der en anden grafiker i virksomheden, der var på barselsorlov, og der var i den forbindelse ansat en barselsvikar. Dette vikariat blev ikke opsagt.

I opsigelsesperioden, og umiddelbart forud herfor, indkaldte virksomheden lejlighedsvis vikarbistand på grafikerområdet, og umiddelbart efter lønmodtagerens fratræden blev en vikar fastansat. Der var således før og efter opsigelsen det samme antal grafikere ansat i virksomheden.

5 måneder forud for opsigelsen, påbegyndte medarbejderens kæreste et fertilitetsforløb, og medarbejderen havde i den forbindelse et par gange bedt om fri for at deltage heri. Selv om medarbejderen blev drillet lidt på virksomheden, var der ikke problemer med at få fri til at deltage i behandlingen.

Fertilitetsbehandlingen førte ikke til en graviditet.

 

Byrettens afgørelse

Byretten anførte indledningsvist i sine præmisser, at det på baggrund af Højesterets dom U2003.603H, hvor afskedigelsen af en kvinde på grund af, at hun modtog fertilitetsbehandling, var i strid med ligebehandlingsloven §9, må følge, at det ligeledes er i strid med ligebehandlingslovens §9, hvis en mand afskediges som følge af sin deltagelse i fertilitetsbehandling.

Da fertilitetsbehandlingen ikke førte til graviditet, var det den delte bevisbyrde i ligebehandlingslovens § 16 a, der fandt anvendelse.

Byretten fandt, at da afskedigelsen først skete ca. 5 måneder efter, at behandlingen var påbegyndt og, da medarbejderen efter det oplyste ikke havde problemer med at få fri til deltagelse i fertilitetsbehandlingerne, var der ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling ved afskedigelsen.

Da der imidlertid ikke i løbet af opsigelsesperioden var indtruffet omstændigheder, der gav belæg for den efterfølgende ny-/fastansættelse af vikaren, der i øvrigt tidligere havde været ansat i virksomheden, forelå der en klart urimelig opsigelse i medfør Funktionærlovens § 2 b. Byretten tilkendte derfor 2 måneders løn i godtgørelse for urimelig opsigelse.

Vestre Landsret ændrede denne afgørelse.

Vestre Landsrets afgørelse

Landsretten var enig i, at den skete opsigelse ikke var rimeligt begrundet.  Henset til, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet fortsat var i et ikke afsluttet fertilitetsforløb fandt landsretten, at der i denne situation var påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling, jf. ligebehandlingslovens § 16 a. Da virksomheden ikke havde påvist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket fandt landsretten, at medarbejderen havde krav på en godtgørelse i medfør af ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9, svarende til 9 måneders løn.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Dommen er efter vores kendskab den første afgørelse, hvor en mandlig lønmodtager tilkendes godtgørelse efter ligebehandlingsloven på grund af en opsigelse med baggrund i deltagelse i fertilitetsbehandling. Herudover er afgørelsen med til at afgrænse, hvor meget/lidt der skal til for, at lønmodtageren har påvist ”faktiske omstændigheder”, som giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling, jf. ligebehandlingslovens § 16 a.

Andre afgørelser, om kvindelige lønmodtagere i tilsvarende situationer, har lagt op til, at der skulle være en vis tidsmæssig forbindelse mellem meddelelsen om fertilitetsbehandling og den efterfølgende opsigelse. Vestre Landsrets dom medfører, at der i et uafsluttet behandlingsforløb ikke kan stilles et sådan krav om tidsmæssig sammenhæng. Derudover lemper landsretten bevisbedømmelsen, idet landsretten fastslår, at når der i øvrig foreligger en urimelig opsigelse, og der er tale om en person, der er beskyttet efter ligebehandlingslovens § 9, så er dette i sig selv tilstrækkeligt til, at der må anses at være påvist ”faktiske omstændigheder”.

Med udmålingen af 9 måneders løn i godtgørelse til medarbejderen, der på opsigelsestidspunktet havde 3½ års anciennitet, lægger landsretten sig ligeledes fast på, at der skal udmåles godtgørelser til mænd ved overtrædelse af ligebehandlingsloven, på samme niveau som ved udmåling af godtgørelse til kvinder.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 28. oktober 2008 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist, Henriette Kaiser

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Tina Sejr Gad