Viden skal deles

Godtgørelse på 6 måneders løn til mor som blev afskediget på grund af søns handicap

Godtgørelse på 6 måneders løn til mor som blev afskediget på grund af søns handicap

Retten i Sønderborg har den 9. september 2009 afsagt dom i en sag, hvor en kvindelig medarbejder havde rejst krav om godtgørelse i medfør af forskelsbehandlingsloven, da hun mente, hun var blevet afskediget, fordi hendes søn led af et handicap.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, som blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder

Kvinden blev ansat den 25. september 2006 som kontorassistent. Virksomheden var en produktionsvirksomhed med 5-7 medarbejdere i administrationen og ca. 100 medarbejdere i alt.

Kvinden boede alene med sin søn på 12 år. Sønnen var ved ansættelsens start ikke diagnosticeret eller udredt i øvrigt.

I perioden frem til oktober 2007 havde kvinden ikke fravær som følge af pasning af sønnen, idet hendes forældre havde mulighed for at passe ham. Hun havde heller ikke under ansættelsen noget nævneværdigt sygefravær i øvrigt.

I slutningen af oktober 2007 og frem til 21. november 2007 var kvinden fraværende 4 gange som følge af, at sønnens sygdom skulle udredes. To gange var hun fraværende halvdelen af arbejdsdagen og to gange hele arbejdsdagen. Kvinden fik ikke løn i forbindelse med fraværet.

I forbindelse med dette fravær blev det konstateret, at sønnen led af en kronisk sygdom, der gjorde ham handicappet. Sønnens sygdom nødvendiggjorde yderligere udredning, som bl.a. indebar hospitalsindlæggelse i i hvert fald to uger, hvor medlemmet skulle indlægges sammen med sønnen.

Dette orienterede hun virksomheden om den 22. november 2007. Under en samtale med virksomhedens direktør den 27. november, fastholdt kvinden, at hun var nødt til at få fri til den pågældende indlæggelse. Direktøren protesterede ikke herimod på mødet. På mødet udtrykte direktøren bekymring for hendes tilstand, og opfordrede hende derfor til at sygemelde sig.

Hun blev derefter sygemeldt samme dag den 27. november 2007. Ved brev af 28. november 2007, blev hun opsagt. Opsigelsen var ikke begrundet.

På HK´s foranledning redegjorde virksomheden for, at afskedigelsen var begrundet i en omsætningsnedgang på 5 %. Denne omsætningsnedgang blev efterfølgende bekræftet af virksomhedens revisor, men blev ikke dokumenteret yderligere. Af virksomhedens årsregnskab fremgik det, at bruttofortjenesten steg ca. 7,5 % fra 2006 til 2007.

Der var ca. 100 ansatte i virksomheden, og kvinden var den eneste ansatte, som blev afskediget som følge af omsætningsnedgangen. Under sagen forklarede direktøren, at der skete en løbende tilpasning af antallet af ansatte i produktionen, hvorfor der ikke blev iværksat samlede initiativer i anledning af omsætningsnedgangen og afskedigelsen af medlemmet.

Inden kvinden fratrådte, ansatte virksomheden en ny medarbejder i administrationen i en stilling, som ikke blev tilbudt kvinden, da det fra virksomhedens side blev vurderet, at hun ikke havde kvalifikationerne til at bestride stillingen.

Rettens afgørelse

Retten fastslår indledningsvis på baggrund af, at der ikke blev iværksat samlede initiativer i virksomheden i anledning af omsætningsnedgangen og den nære tidsmæssige sammenhæng mellem konstateringen af sønnens handicap og afskedigelsen, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at kvinden var blevet forskelsbehandlet på grund af sønnens handicap.

Retten fastslår herefter, at virksomheden ikke havde løftet denne bevisbyrde, idet henvisningen til omsætningsnedgangen forekom at være en efterrationalisering.

Kvinden blev derfor tilkendt en godtgørelse, der – på baggrund af hendes anciennitet – blev fastsat til kr. 125.000,00, som svarede til seks måneders løn.

Derudover blev hun tilkendt en godtgørelse på kr. 1.000,00 for mangler ved ansættelseskontrakten.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Dommen kommer i forlængelse af dommen fra EF-domstolen dom af 17. juli 2008 (C-303/06, Coleman) hvori det blev fastslået, at begrebet handicap i direktivets forstand ikke udelukkende forbyder forskelsbehandling og chikane overfor personer, der selv er handicappede, men tillige forbyder forskelsbehandling, der skyldes et handicap hos den pågældendes barn, som vedkommende yder hovedparten af den pleje barnet har brug for. 

Kvinden boede alene sammen med sin søn, og der var ingen tvivl om, at hun stod over for mere fravær, som følge af den yderligere udredning hendes søn skulle igennem.

I relation til spørgsmålet om delt bevisbyrde er dommen på linje med andre domme, hvorefter det vurderes om arbejdsgiverens konkrete begrundelse for afskedigelsen forekommer veldokumenteret, ligesom det tillægges betydning, om der en nær tidsmæssig sammenhæng mellem den begivenhed/omstændighed medarbejderen påberåber sig og tidspunktet for afskedigelsen.

I den konkrete sag kunne arbejdsgiveren dels ikke redegøre for, hvorfor afskedigelsen af lige netop HK´s medlem var nødvendig, og dels ikke redegøre for, hvorfor der ikke skete et samlet initiativ med henblik på at tilpasse medarbejderstaben til den påståede omsætningsnedgang.

Der blev under sagen procederet på, at godtgørelsesniveauet for afskedigelser i strid med forskelsbehandlingsloven som minimum burde være på højde med godtgørelsesniveauet ved opsigelse af gravide eller personer på barselsorlov.

Medlemmet blev ansat den 25. september 2006 og fratrådte den 28. februar 2008 og havde dermed 14 måneders anciennitet på opsigelsestidspunktet. Godtgørelsen svarende til seks måneders løn er derfor ikke helt på højde med niveauet for afskedigelser af gravide eller personer på barselsorlov i henhold til ligebehandlingsloven. Det må formentlig antages, at en gravid eller en person på barselsorlov med 14 måneders anciennitet på opsigelsestidspunktet ville være blevet tilkendt en godtgørelse på 9 måneders løn.

Spørgsmål om sagen kan rettes til advokat Noaman Azzouzi, som repræsenterede HK under sagen.

Dommen kan desværre ikke rekvireres hos Schebye Jacobsen.