Viden skal deles

Bortfald af fratrædelsesgodtgørelse er aldersdiskrimination

Aldersdiskrimination at afskære ældre funktionærer fra fratrædelsesgodtgørelse, når de ikke benytter sig af adgangen til alderspension

EU-domstolen har fastslået, at det udgør aldersdiskrimination at afskære funktionærer fra fratrædelsesgodtgørelse, når de ved fratrædelsen ikke overgår til alderspension, selvom de har mulighed for det.

Sagens faktum:          

Sagen omhandlede en funktionær, der var ansat i Region Syddanmark. Funktionæren blev ansat den 1. januar 1979 og var omfattet af funktionærloven under ansættelsen.

Den 22. januar 2006 blev funktionæren opsagt til fratræden den 31. august 2006. På fratrædelsestidspunktet var han 63 år, og dermed berettiget til at få sin arbejdsgiverbetalte pensionsordning (alderspension) udbetalt, hvis han ønskede det. Det ønskede han imidlertid ikke, hvorfor han tilmeldte sig Arbejdsformidlingen som ledig, idet han ikke ønskede at forlade arbejdsmarkedet.

Ved en faglig voldgift blev der rejst krav om godtgørelse dels for usaglig afskedigelse i henhold til funktionærlovens § 2b og dels for aldersdiskrimination, idet Region Syddanmark ikke ville udbetale fratrædelsesgodtgørelse under henvisning til funktionærlovens § 2a, stk. 3. Efter § 2a, stk. 3 bortfalder retten til optjent fratrædelsesgodtgørelse, hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære alderspension fra arbejdsgiveren, og funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år. I retspraksis er det fastslået, at retten til fratrædelsesgodtgørelse bortfalder, uanset om funktionæren rent faktisk får udbetalt pension eller ej, når blot der er mulighed for at få pensionen udbetalt og funktionæren er indtrådt i ordningen før det fyldte 50. år.

Region Syddanmark protesterede imidlertid imod, at spørgsmålet om aldersdiskrimination blev behandlet ved faglig voldgift, hvorfor det var nødvendigt at indbringe spørgsmålet for de almindelige domstole.

EU-domstolen fastslår indledningsvist, at funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse indebærer en ulige behandling på grund af alder, idet adgangen til alderspension er underlagt et krav om en minimumsalder (60 år). Alder udgør således et kriterium ved afgørelsen af, om funktionærens krav på fratrædelsesgodtgørelse består eller ej.

Spørgsmålet var derefter om denne ulige behandling på grund af alder udgjorde forskelsbehandling. Ulige behandling på grund af alder udgør ikke forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af den nationale ret, bl.a. legitime beskæftigelses, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske formål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Den danske regering havde i sit indlæg fremhævet, at den begrænsning der er indført ved FUL § 2a, stk. 3 sikrer, at arbejdsgivere undgår at betale dobbeltkompensation til afskedigede funktionærer (alderspension og fratrædelsesgodtgørelse). Fratrædelsesgodtgørelsen har til formål at sikre medarbejdere med lang anciennitet en lettere overgang til anden beskæftigelse, idet det kan være vanskeligere for ældre funktionærer – på grund af deres alder – at finde ny beskæftigelse. § 2a, stk. 3 sikrer, at arbejdsgiveren ikke skal betale fratrædelsesgodtgørelse til personer, som også skal have alderspension fra arbejdsgiveren i forbindelse med fratrædelsen.

EU-domstolen fastslår derefter, at det formål med fratrædelsesgodtgørelsen, der består i at beskytte arbejdstagere efter længere tids ansættelse i deres overgang til anden beskæftigelse, er et legitimt beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitisk formål og derfor må anses for at være objektivt og rimeligt til at kunne begrunde en ulige behandling på grund af alder. En begrænsning af fratrædelsesgodtgørelsen til personer der ikke har ret til alderspension ved fratrædelsesgodtgørelsen, synes derfor ikke at være urimelig.

§ 2a, stk. 3 indebærer imidlertid, at alle funktionærer, der har ret til alderspension fra deres arbejdsgiver og som er indtrådt i pensionsordningen før det fyldte 50. år, afskæres fra fratrædelsesgodtgørelse, uanset om funktionæren benytter sig af adgangen til alderspension.

Denne virkning gør det mere vanskeligt for arbejdstagere, der kan få udbetalt alderspension at finde andet arbejde, da de i modsætning til andre funktionærer med tilsvarende anciennitet ikke kan få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse.

Ydermere er § 2a, stk. 3 til hinder for, at en hel kategori af arbejdstagere – som er defineret på grundlag af alderskriteriet – giver midlertidigt afkald på at få udbetalt alderspension til gengæld for udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at hjælpe dem med at finde anden beskæftigelse. EU-domstolen fastslår, at det indebærer en risiko for, at disse arbejdstagere tvinges til at acceptere en alderspension af en størrelse, der er mindre end den, som de kunne gøre krav på, hvis de forblev erhvervsaktive, indtil de nåede en mere fremskreden alder, hvilket på længere sigt medfører et væsentligt indtægtstab for de pågældende. Pensionsudbetalingen forhøjes, hvis medarbejderne udskyder tidspunktet for overgangen til pensionsordningen.

EU-domstolen fastslår, at denne virkning udgør et for vidtgående indgreb i de legitime interesser for de arbejdstagere, der giver midlertidigt afkald på deres alderspension. FUL § 2a, stk. 3 går derfor udover hvad der er nødvendigt for at opnå de socialpolitiske formål, der forfølges med denne bestemmelse.

Det er derfor i strid med ligebehandlingsdirektivet og beskyttelsen mod forskelsbehandling, når funktionærer – alene som følge af den omstændighed, at de har ret til alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt i før det fyldte 50. år – ikke er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at lette overgangen til anden beskæftigelse for arbejdstagere med en anciennitet på over 12 år i virksomheden.

SCHEBYE JACOBSENS BEMÆRKNINGER:

EU-domstolen fastslår, at det er i strid med aldersdiskriminationsforbuddet, når en funktionær afskæres fra fratrædelsesgodtgørelsen, der er beregnet til at mildne overgangen til anden beskæftigelse, alene fordi den pågældende kan få alderspension fra arbejdsgiveren.

Det er derimod ikke aldersdiskrimination, hvis funktionæren ved fratrædelsen overgår til alderspension fra arbejdsgiveren, hvorfor funktionæren i den situation vil blive afskåret fra fratrædelsesgodtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2a, stk. 3.

Det er ikke et krav, at funktionæren ved fratrædelsen overgår til andet arbejde direkte for at bevare retten til fratrædelsesgodtgørelsen. Således kan funktionæren vælge, at udskyde alderspensionen for i stedet at tilmelde sig arbejdsformidlingen og oppebære dagpenge eller kontanthjælp i en periode.

Det er uafklaret om fratrædelsesgodtgørelsen bortfalder, hvis medarbejderen vælger at overgå til efterløn og udskyde indtrædelsen i alderspensionsordningen.

Det kan derfor anbefales ældre funktionærer, der er berettiget til alderspension fra arbejdsgiveren ved fratrædelsen, at udskyde udbetalingen af alderspension, således at der opnås ret til fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med fratrædelsen. Det er som nævnt ikke afklaret, om adgangen til fratrædelsesgodtgørelse består, hvis funktionæren vælger at overgå til efterløn.

Endelig bør der rejses krav på vegne af de medlemmer, som i medfør af FUL § 2a, stk. 3 er blevet afskåret fra fratrædelsesgodtgørelse, selvom de ved fratrædelsen ikke har oppebåret alderspension fra arbejdsgiveren. Vær opmærksom på den 5-årige forældelsesfrist, jf. forældelsesloven § 4.

Formentligt vil afgørelsen kunne udstrækkes til også at omfatte de situationer hvor medarbejderne ved fratrædelsen vil oppebære folkepension, jf. FUL § 2a, stk. 2. Efter denne bestemmelse afskæres funktionærer fra fratrædelsesgodtgørelse, når de ved fratrædelsen vil oppebære folkepension.

Det er Schebye Jacobsens opfattelse, at det kan udgøre aldersdiskrimination at afskære en funktionær fra fratrædelsesgodtgørelse, som ved fratrædelsen kan oppebære folkepension, men hvor den pågældende ikke fratræder direkte til folkepension. Der er hjemmel til at udskyde folkepensionsalderen, således at arbejdstageren kan få forhøjet sin folkepension med et tillæg, såkaldt opsat pension. Det er derfor muligt for ældre funktionærer at fratræde direkte til en anden ansættelse uden at overgå til folkepension, og det vil da kunne være i strid med aldersdiskriminationsforbuddet at afskære adgangen til fratrædelsesgodtgørelse i en sådan situation.

Det skal imidlertid bemærkes, at spørgsmålet om adgang til fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer der kan oppebære folkepension er uafklaret, da det ikke var et tema under sagen for EU-domstolen.

Spørgsmål om emnet kan rettes til advokat Noaman Azzouzi, noa@sjlaw.dk.