Viden skal deles

Mulighedserklæringer

I oktober 2009 indførtes reglerne om arbejdsgiveres krav på at få mulighedserklæringer ved medarbejderes sygdom. Samtidig afskaffedes den hidtidige erklæring om uarbejdsdygtighed. Dette var imidlertid ikke ensbetydende med, at de ansættelsesretlige regler om en arbejdsgivers mulighed for at rejse krav om dokumentation for lovligt fravær på grund af sygdom for så vidt ændredes, og blandt andet af denne grund opstod der nogen usikkerhed hos såvel arbejdsmarkedets parter som hos lægerne om rettigheder og forpligtelser.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har efter at have konsulteret arbejdsmarkedets parter nu udsendt det materiale, som kan findes på vedhæftede link dels om arbejdsgiveres muligheder og lønmodtageres pligter i relation til forskellige typer af lægeerklæringer dels om de regler, som er trådt i kraft med årsskiftet om fastholdelsessamtaler. Der er hermed skabt bedre klarhed over indholdet af reglerne. Det bliver interessant at følge udviklingen af reglerne i praksis, og det er især efter Schebye Jacobsens opfattelse interessant at se, hvilken betydning manglende anvendelse af reglerne vil få for sager om afskedigelse på grund af sygdom og domstolenes vurdering af sådanne afskedigelsers saglighed.

http://www.ams.dk/Presse/Nyheder/2009/12-21%20Noter-vedr-laegeerklaeringer.aspx