Viden skal deles

Ændring af ferieloven

Den 1. maj 2011 træder en række ændringer i ferieloven i kraft.

 

Ændringerne indebærer blandt andet, at arbejdsgiveren som hovedregel ikke kan varsle ferie til afholdelse i en fritstillingsperiode, med mindre medarbejderen rent faktisk afholder ferie, samt at kravet på feriegodtgørelse først forældes 3 år efter ferieårets udløb.

 

Ferie i en fritstillingsperiode

Indtil den 1. maj 2011 var retsstillingen efter ferielovens § 16, stk. 2, således, at ferie automatisk blev betragtet som afholdt, hvis ferien og ferievarslet efter ferielovens § 15, stk. 2, kunne indeholdes i fritstillingsperioden. Dette indebar, at medarbejderen ikke havde krav på løn under ferie/feriegodtgørelse, hvis medarbejderen fik anden beskæftigelse i fritstillingsperioden, og uanset om medarbejderen afholdt ferie eller ej.

 

Det fremgår nu af lovens § 16, stk. 2, 2. pkt., at;

 

”Ferien kan dog ikke anses for holdt, hvis lønmodtageren ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af de perioder, der er nævnt i § 15, stk. 2."

 

Ændringen indebærer, at arbejdsgiveren i en fritstillingssituation kun kan varsle ferie til afholdelse, hvis medarbejderen rent faktisk afholder ferie hos den nye arbejdsgiver,, og at afholdelse af ferie således ikke sker automatisk i forbindelse med en fritstilling.

 

Det fremgår dog af lovens § 16, stk. 3, at hovedreglen i § 16, stk. 2, 2. pkt., fraviges, såfremt der mellem arbejdsgiveren og medarbejderen er indgået aftale om ubetinget fritstilling (dvs. fritstilling uden modregningsret i tilfælde af nyt arbejde). I disse tilfælde vil ferieafholdelse ske automatisk som efter de hidtil gældende regler.

 

Herudover gælder § 16, stk. 2, 2. pkt., ikke i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren er insolvent, og hvor der sker virksomhedsophør inden fritstillingsperiodens udløb, hvilket i forhold til Lønmodtagernes Garantifond betyder en opretholdelse af den hidtil gældende retstilstand.

 

Forældelse

Loven indebærer endvidere en ændring i forhold til den hidtidige retstilstand efter ferielovens § 35, hvorefter kravet på feriegodtgørelse forældes, med mindre medarbejderen har rejst krav om betaling og indledt retlig inddrivelse heraf senest henholdsvis den 30. september og den 30. november efter ferieårets udløb. Fra og med den 1. maj 2011 indfører lovens § 35 en generel forældelsesfrist på 3 år fra ferieårets udløb.

 

Spørgsmål kan rettes til advokat Snorre Kehler på adressen sak@sjlaw.dk