Viden skal deles

Konkursregulering af aftalte funktionærvilkår

Nedsættelse af opsigelsesvarsel for ledende funktionær og tilsidesættelse af aftalt fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med arbejdsgivers konkurs - U.2011.2963Ø

Sagens baggrund

Østre Landsret afsagde den 30. juni 2011 dom i en ankesag, hvor en udstationeret ledende funktionær havde anmeldt krav i sin arbejdsgivers konkursbo på løn i en 9 måneders opsigelsesperiode samt en fratrædelsesgodtgørelse på kr. 3 mio. Medarbejderen havde på tidspunktet for konkursens indtræden været ansat i knap 2 år i virksomheden.

Kurator konkursregulerede det anmeldte krav og gjorde gældende, at funktionærlovens almindelige regler skulle finde anvendelse, således at opsigelsesvarslet alene skulle være 3 måneder. Fratrædelsesgodtgørelsen ville kurator bortregulere i sin helhed, da denne efter kurators opfattelse var at sidestille med et forlænget opsigelsesvarsel.

Medarbejderen gjorde gældende, at det aftalte opsigelsesvarsel var sædvanligt for den type stilling, han bestred, og at fratrædelsesgodtgørelsen var en kompensation for, at det ville være sværere at finde arbejde i Danmark efter en udstationeringsperiode, og at godtgørelsen således var kompensation for en forventet længere ledighedsperiode efter ansættelsesforholdets ophør.

Landsretten gav kurator medhold i en regulering af opsigelsesvarslet – dog ikke til de ønskede 3 måneder men i stedet til 6 måneder. Retten fandt, at ingen af parterne havde ført tilstrækkeligt bevis for, hvad der var et sædvanligt opsigelsesvarsel for en ledende funktionær, og på baggrund af en egen vurdering fandt Retten, at 6 måneder var et passende varsel.

Landsretten gav endvidere kurator medhold i, at fratrædelsesgodtgørelsen kunne bortreguleres i sin helhed, da denne, som anført af kurator, var at sidestille med et aftalt forlænget opsigelsesvarsel.


SJ Law's bemærkninger

Ansættelsesaftaler indeholdende vilkår, der stiller medarbejderen bedre end reglerne i funktionærloven, skal som alt overvejende udgangspunkt respekteres, når ansættelsesforholdet bringes til ophør.

Måtte ophøret være på grund af arbejdsgiverens konkurs, har kurator på baggrund af konkursloven mulighed for at regulere aftalevilkår, der giver medarbejderen bedre ret end funktionærloven.

Lovgiver har således valgt at lade hensynet til konkursboets samlede kreditorer vægte tungere end de individuelt aftalte vilkår arbejdsgiver og medarbejder i mellem. Årsagen hertil er det ligedelingsprincip, der eksisterer i konkurssituationen. Et krav fra en medarbejder vil dog maksimalt kunne reduceres, så medarbejderen stilles som efter reglerne i funktionærloven.

Konkursregulering kan ske, både hvor ansættelsesforholdet er bragt til ophør inden konkursens indtræden, og hvor kurator opsiger på grund af konkursen. Læs mere herom i U.2000B.504 – en artikel i Ugeskrift for Retsvæsen skrevet af advokat Bo Lauritzen om ”Konkursregulering med tilbagevirkende kraft af opsigelsesvarsler i ansættelsesforhold”.

I situationen, hvor en medarbejders aftalte vilkår reguleres i forbindelse med arbejdsgiverens konkurs, er der i konkursloven mulighed for at pålægge boet et erstatningskrav for et lidt tab på grund af det forkortede opsigelsesvarsel. Hvis boet skal betale erstatning i en ansættelsessag, vil erstatningskravet være omfattet af konkurslovens § 95 på lige fod med selve lønkravet.

For at medarbejderen skal få medhold i et sådant erstatningskrav, skal der være tale om en situation, hvor denne stilles urimeligt på grund af det forkortede varsel. Dette vil typisk ikke være tilfældet for et forkortet opsigelsesvarsel i et funktionærforhold, da regulering ikke kan ske til mindre, end hvad der er bestemt i funktionærloven. 

Situationen vil snarere forekomme, hvor f.eks. en udlejer har indrettet et lejemål særligt til den nu konkursramte virksomhed, og det ikke er sandsynligt, at udlejer kan finde en ny lejer, der kan anvende lige præcis den indretning. Måtte en udlejer få medhold i et erstatningskrav i sådan en situation, vil kravet dog alene være et simpelt krav i konkursboet, jf. konkurslovens § 97.

Konklusionen er herefter, at kuratorer på baggrund af gældende lov kan regulere individuelt aftalte vilkår i en ansættelsesaftale, så medarbejderen stilles ringere end det aftalte, men dog aldrig ringere end hvad funktionærloven bestemmer.

SJ Law tilbyder rådgivning med hensyn til alle juridiske aspekter på dette område.


Spørgsmål vedrørende konkurs kan rettes til advokat Anette Schönemann-Paul på ans@sjlaw.dk

Østre Landsrets dom af 30. juni 2011 og artiklen af advokat Bo Lauritzen, der begge er refereret her, kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Carina G. Jensen på cgj@sjlaw.dk