Viden skal deles

Pensionsbidrag dækkes af LG

Østre Landsrets dom af 19. december 2013 drejede sig om, hvorvidt LG har pligt til at dække pensionsbidrag, når bidragene inden konkursen ved en fejl er udbetalt direkte til lønmodtageren i stedet for til pensionsordningen.

LG gjorde gældende, at der var tale om en overtrædelse af en kollektiv overenskomst, som skal sanktioneres i det fagretlige system. Endvidere gjorde LG gældende, at lønmodtageren ville opnå en ubegrundet berigelse, hvis beløbet blev betalt en gang til. Heroverfor blev fra lønmodtagersiden blandt andet gjort gældende, at arbejdsgiveren ikke havde adgang til at tilbagesøge det allerede udbetalte efter reglerne om condictio indebiti, og at udbetalingen fra LG derfor ikke udgjorde en berigelse.

Østre Landsret gav medhold i det sidstnævnte og fastslog, at pensionsbidragene skulle dækkes af LG.

SJ Law's bemærkninger

Dommen viser, at det er vanskeligt at dokumentere, at lønmodtageren ikke har modtaget pensionsbidraget i god tro. LG bliver derfor - ligesom arbejdsgiveren var - forpligtet til at betale beløbet en gang til.

Situationen har lighed med de tilfælde, hvor arbejdsgiveren fejlagtigt har udbetalt feriegodtgørelse direkte til lønmodtageren. Også i disse tilfælde skal der som udgangspunkt ske betaling på ny.

Dommen kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk