Viden skal deles

Skatterådet omgør tidligere praksis om beskatning af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

SJ Law orienterede med nyhed af 31. januar 2014 om to afgørelser fra Skatterådet (SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR), hvor godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7 blev anset for skattefrie for lønmodtagerne. Dette var en ændring af den hidtidige retstilstand, hvorefter sådanne godtgørelser var blevet beskattet som fratrædelsesgodtgørelser efter ligningslovens § 7 U.

Skatterådet har nu med afgørelse af 29. april 2014 (SKM2014.354.SR) i en helt tilsvarende sag på ny ændret praksis, således at godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7 igen skal beskattes efter ligningslovens § 7 U. I afgørelsen udtaler skatterådet: 

"Skatterådet kan tilslutte sig SKATs opfattelse, hvorefter forholdene i den foreliggende sag kan sidestilles med de forhold, der forelå i Skatterådets afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR. 

På baggrund af bl.a. forarbejderne til ligningslovens § 7 U, har Skatterådet imidlertid revurderet spørgsmålet om den skattemæssige behandling af de omhandlede godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7.

...

På baggrund heraf samt i øvrigt SKATs indstilling og begrundelse i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR, er det således Skatterådets opfattelse, at den omhandlede godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, skal behandles som en godtgørelse i forbindelse med fratræden af stilling, der er skattepligtig i medfør af ligningslovens § 7 U.

Det er derfor også Skatterådets opfattelse, at afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR ikke kan anses for udtryk for den korrekte retstilstand i forhold til den skattemæssige behandling af tilsvarende godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7."

Skatterådet har endvidere i afgørelsen af 29. april 2014 (SKM2014.355SR) fastslået, at en godtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver som følge af uberettiget afskedigelse på grund af arbejdstagerens graviditet, barsel, eller adoption, jf. ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9, skattemæssigt skal behandles som en fratrædelsesgodtgørelse og skal beskattes efter ligningslovens § 7 U.

Status er således, at godtgørelser i anledning af fratrædelse af stilling, som ydes efter ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, må antages at skulle beskattes efter ligningslovens § 7U.  

Skatterådets afgørelse kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk