Viden skal deles

Skolelærer berettiget til at bevare sin anciennitet ved stillingsskift mellem to skoler i samme Kommune


Højesteret har i dom af 11. december 2014 fastslået, at en skolelærer, der opsagde sin stilling i en skole og påbegyndte ansættelse på en ny skole i samme Kommune, havde krav på at bevare sin funktionærretlige anciennitet, idet de enkelte skoler måtte anses for at være en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand.

Sagens faktum 

Medarbejderen havde siden 1997 været ansat som skolelærer ved A skole i Viborg Kommune. Af ansættelsesbrevet fremgik det, at medarbejderen var ansat ved ”Viborg Skole-væsen med tjeneste indtil videre ved A Skole”.

I 2010 søgte – og fik – læreren en stilling på en anden skole B i Viborg Kommune. I forbindelse hermed fik læreren af lederen på A Skole besked om, at hun skulle opsige sin stilling. Viborg Kommune udstedte herefter et nyt ansættelsesbevis, hvoraf det fremgik, dels at hun var ansat med 3 måneders prøvetid, dels at hun var ansat som lærer ved ”Viborg Kommune med tjeneste indtil videre ved B Skole”. 

Der var af Viborg Kommune fastsat retningslinjer for forflyttelse af skolelærere i Kommunen, og af disse retningslinjer fremgik det, at ansættelsesområdet for lærerne var hele Kommunen, og at lærerne blandt andet var forpligtede til at lade sig forflytte til en anden skole i Kommunen, såfremt det var påkrævet.

Kort efter sin tiltræden hos B Skole blev læreren sygemeldt og blev herefter afskediget i prøvetiden med 14 dages varsel.

Lærerens faglige organisation anlagde herefter sag ved domstolene med påstand om, at læreren havde krav på 6 måneders opsigelsesvarsel samt fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Under sagen gjorde organisationen gældende, at de forskellige skoler var en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand, og at læreren derfor havde krav på at bevare sin funktionærretlige anciennitet efter overgangen til den nye ansættelse. Viborg Kommune gjorde gældende, at skolerne var selvstændige organisatoriske og økonomiske enheder med egne budgetter, egen ledelse og egen administration, og at de enkelte skoler af Kommunen (ved delegation) var blevet tillagt selvstændig ansættelses- og afskedigelseskompetence. 

Retten i Viborgs dom

Retten i Viborg lagde til grund, at læreren i begge ansættelsesforhold var ansat af Viborg Kommune, og at alle relevante dokumenter i relation til ansættelse og afskedigelse af læreren var udarbejdet centralt af Viborg Kommune. Retten lagde herudover til grund, at det af Kommunens egne retningslinjer fremgik, at ansættelsesområdet for lærere i Viborg Kommune var hele Kommunen. Læreren fik derfor medhold i sin påstand.

Vestre Landsrets dom

Vestre Landsret frifandt Viborg Kommune med den begrundelse, at læreren selv havde opsagt sin stilling med henblik på anden ansættelse, og at forholdet derfor faldt uden for kommunernes retningslinjer for forflyttelse af lærere i folkeskolen.

Højesterets dom

Højesteret fandt – ligesom byretten – at læreren i begge ansættelsesforhold var ansat i Viborg Kommune. Højesteret lagde vægt på, at det af Kommunens retningslinjer fremgik, at lærerne i Kommunen var forpligtede til at lade sig forflytte til en anden af Kommunens skoler, ligesom lærerne havde ret til omplacering til en anden af Kommunens skoler. Højesteret fandt på denne baggrund, at de enkelte skoler måtte anses for at være en del af den samme virksomhed i funktionærlovens forstand. Højesteret anførte endvidere, at det ikke havde nogen betydning, at de enkelte skoleledere havde egen ansættelses- og afskedi-gelseskompetence (ved delegation). Læreren fik derfor medhold i, at vilkåret om prøvetid var i strid med funktionærlovens § 21, og læreren havde derfor krav på opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse som påstævnt.

SJ Laws bemærkninger

Henset til at læreren var ansat af Viborg Kommune – og ikke den enkelte skole – samt henset til at læreren var forpligtet til at lade sig forflytte til andre skoler i Kommunen, forekommer afgørelsen rigtig. Det bemærkes i den forbindelse, at de enkelte skolers ansættelses- og afskedigelseskompetence var blevet tillagt skolerne ved delegation, og at de enkelte skoler derfor ikke reelt var selvstændige enheder. 

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Snorre Kehler på sak@sjlaw.dk

Højesterets dom af 11. december 2014 kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk