Viden skal deles

Statsadvokaten havde anket byretsdom i straffesag for sent, og anken blev derfor afvist

Vestre Landsret har den 9. oktober 2015 afvist Statsadvokatens anke i en sag om økonomisk kriminalitet, fordi brevet om anke var sendt til de tiltalte for sent.

Sagens faktum
En række personer var tiltalt i en stor straffesag om økonomisk kriminalitet. Sagen drejede sig om bedrageri, mandatsvig og kursmanipulation. Partner i SJ Law Arvid Andersen repræsenterede én af de centrale personer tiltalt i sagen.

Retten i Hjørring afsagde dom den 1. juli 2015, og alle de tiltalte blev frifundet. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ankede byretsdommen til Landsretten. Efter retsplejelovens § 907, stk. 1 skal kopi af ankemeddelelsen inden ankefristens udløb blandt andet sendes med anbefalet og almindeligt brev til tiltalte og tiltaltes forsvarsadvokat. Efter § 910, stk. 2 kan anke tillades, hvis fristoverskridelsen ikke kan tilregnes anklagemyndigheden. 

Som følge af en fejl i Statsadvokaturens postekspedition var det kun de anbefalede breve, der blev afsendt inden ankefristens udløb, hvorimod de almindelige breve med ankemeddelelsen ikke blev afsendt rettidigt. Ifølge Statsadvokaturens efterfølgende interne undersøgelser var årsagen hertil angiveligt en misforståelse mellem Statsadvokaturens administrative medarbejder og medarbejderen fra Postnord.

I brev af 31. august 2015 til Vestre Landsret nedlagde SJ Law påstand om, at anken skulle afvises, fordi anke ikke var sket på den i retsplejelovens § 907, stk. 1 foreskrevne måde. SJ Law henviste til, at det af forarbejderne til retsplejelovens § 910, stk. 2 fremgik, at fristoverskridelser fra anklagemyndighedens side skulle vurderes restriktivt, og at der derfor kun i ekstraordinære tilfælde kunne ses bort fra en overskridelse af de i retsplejelovens § 907, stk. 1 angivne frister. SJ Law anførte endvidere, at årsagen, til at ankemeddelelsen ikke blev afsendt inden ankefristens udløb, var begrundet i Statsadvokaturens egen uhensigtsmæssige tilrettelæggelse af postekspeditionen, og at de administrative medarbejdere hos Statsadvokaturen burde have sikret sig, at Postnord havde medtaget al udgående post.

Vestre Landsret afviste den 9. oktober 2015 Statsadvokatens anke. Vestre Landsret begrundede - efter at have gennemgået forarbejderne til retsplejelovens § 907 – afvisningen med, at Statsadvokaturen havde haft mulighed for at tilrettelægge postekspeditionen således, at det ville blive opdaget, at der ikke var sket afhentning af alt udgående post, og at der derfor ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at anken undtagelsesvist kunne tillades.

Statsadvokaten har den 22. oktober 2015 anmodet Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe Vestre Landsrets afgørelse for Højesteret.

Hvis du har spørgsmål til sagen kan du rette henvendelse til advokat Snorre Andreas Kehler på sak@sjlaw.dk.