Viden skal deles

Usaglig afskedigelse på grund af manglende omplacering

Afskedigelsesnævnet har i tilkendegivelse af 27. april 2015 fastslået, at det var usagligt at afskedige to medarbejdere samtidig med, at der blev foretaget fastansættelser.

Sagens faktum
De 2 ufaglærte produktionsmedarbejdere blev ansat i virksomheden i henholdsvis 2008 og 2012. I 2014 påbegyndte virksomheden fremstillingen af et nyt produkt. Fremstillingen af dette produkt adskilte sig fra fremstillingen af virksomhedens øvrige produkter, idet fremstillingen krævede særlige kompetencer. Virksomheden ansatte 7 tidsbegrænsede medarbejdere til at fremstille det nye produkt. 

I løbet af efteråret 2014 oplevede produktionsvirksomheden en ordrenedgang på ca. 20 %, hvorfor virksomheden så sig nødsaget til at tilpasse medarbejderstaben. Flere medarbejdere blev – herunder også de to ufaglærte medarbejdere – som følge heraf opsagt, men virksomheden valgte i forbindelse hermed at fastansætte 3 af de 7 tidsbegrænset ansatte medarbejdere, idet disse medarbejdere efter virksomhedens opfattelse var bedst egnede til at arbejde med fremstillingen af det nye produkt. 

Af virksomhedens retningslinjer for ansættelser fremgik det, at der i forbindelse med ansættelser skulle foretages interne stillingsopslag, og de interne ansøgere, der var interesserede, kunne afprøve arbejdet i 14 dage. 

De to ufaglærte medarbejdere mente, at afskedigelserne var usaglige, og indbragte sagen for et afskedigelsesnævn.

Afskedigelsesnævnets kendelse
Afskedigelsesnævnet fandt, at virksomheden af økonomiske grunde havde været nødsaget til at reducere antallet af medarbejdere, og at det som udgangspunkt tilkom virksomheden ud fra saglige hensyn at vurdere hvilke medarbejdere, der skulle afskediges. Henset til at virksomheden samtidig med afskedigelserne af de 2 medarbejdere valgte at fastansætte 3 tidsbegrænset ansatte medarbejdere, bar virksomheden imidlertid bevisbyrden for, at det var sagligt at afskedige netop de to produktionsansatte medarbejdere. 
Nævnet fandt herefter, at der ikke var noget grundlag for at tilsidesætte virksomhedens vurdering af, at de to afskedigede medarbejdere ikke kunne bestride arbejdet med det nye produkt.

Nævnet fandt dog, at virksomheden ikke skulle have fastansat de 3 tidsbegrænset ansatte medarbejdere til at arbejde med det nye produkt, idet virksomheden i henhold til sine retningslinjer havde været forpligtet til internt at slå de ledige stillinger op med henblik på at få afdækket, om der var andre medarbejdere i virksomheden, som kunne og ville bestride arbejdet med fremstillingen af det nye produkt, således at man ved omrokering kunne have tilbudt de to afskedigede medarbejdere fortsat beskæftigelse. Afskedigelserne var derfor usaglige, og medarbejderne blev tilkendt en godtgørelse. 

SJ Laws bemærkninger
Under normale omstændigheder har en virksomhed, der skal foretage afskedigelser af økonomiske grunde, et ret frit skøn ved vurderingen af, hvilke medarbejdere der skal afskediges. Dette udgangspunkt kan dog fraviges, eksempelvis hvis virksomheden har ladet sit (næsten) frie skøn begrænse af interne retningslinjer. Selvom afgørelsen umiddelbart kan forekomme vidtgående, er den en naturlig konsekvens af, at virksomheden ikke havde overholdt sine egne retningslinjer omkring interne stillingsopslag.

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Snorre Andreas Kehler på sak@sjlaw.dk

Afskedigelsesnævnets tilkendegivelse kan læses her. 

SJ Law vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig god sommer.