Viden skal deles

Arbejdsgiveres ansvar for glatførebekæmpelse

I anledning af de sidste ugers snevejr udsender SJ Law dette nyhedsbrev, der drejer sig om virksomheders ansvar for glatførebekæmpelse.

Højesteret har i dom af 28. maj 2015 fastlagt grænserne mellem virksomhedernes grundejeransvar og arbejdsgiveransvar for medarbejdernes tilskadekomst som følge af manglende glatførebekæmpelse.

Sagens faktiske omstændigheder

En medarbejder faldt på grund af isslag den 5. marts 2006 kl. 21.25 på en virksomheds parkeringsareal, mens han var i gang med at stige ud af sin bil. Virksomhed havde iværksat glatførebekæmpelse kl. 21.00, men havde på uheldstidspunktet endnu ikke nået at salte parkeringspladsen.

Medarbejderen – der havde pådraget sig en skade – lagde sag an mod virksomheden med påstand om erstatning. Under sagen gjorde medarbejderen gældende, at en virksomhed som arbejdsgiver havde en særlig forpligtelse i henhold til arbejdsmiljøloven – der rakte udover forpligtelserne som grundejer – til at drage omsorg for, at medarbejderne kunne færdes sikkert på virksomhedens arealer.

Højesterets dom

Højesteret fandt, at en arbejdsgiver efter almindelige erstatningsregler har en særlig pligt til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på områder, som benyttes under udførelsen af arbejdet.

Højesteret lagde til grund, at, uheldet fandt sted på et område, som ikke blev benyttet under udførelsen af arbejdet. Uheldsstedet var derfor ikke et arbejdssted eller en adgang til arbejdspladsen i arbejdsmiljølovgivningens forstand.

Højesteret fandt herefter ikke, at arbejdsmiljølovens regler skulle finde anvendelse ved vurderingen af, om virksomheden havde handlet ansvarspådragende. Et flertal på 4 dommere (ud af 5) fandt herefter, at ansvarsvurderingen måtte foretages på baggrund af de almindelige regler om grundejeres ansvar for glatførebekæmpelse.

Efter en konkret bevisvurdering fandt Højesteret ikke, at virksomheden havde handlet ansvarspådragende, og virksomheden blev derfor frifundet.

SJ Law bemærker

Højesteretsdommen fastslår, at ansvaret for en skade som følge af manglende glatførebekæmpelse skal vurderes efter det almindelige (og lempeligere) grundejeransvar, når skaden sker på et område, som ikke anvendes til arbejdets udførelse, eller som ikke udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Snorre Andreas Kehler på mail sak@sjlaw.dk.