Viden skal deles

Dom om konkursregulering, bonus og godtgørelse efter funktionærlovens § 2

I Ejendomsselskabet Sandgården ApS under konkurs anmeldte en ansat advokat og en CFO krav på opsigelsesvarsel og bonus.

Kurator foretog konkursregulering af anmeldernes opsigelsesvarsler til de legale varsler efter funktionærloven, som i begge tilfælde var på 3 måneder. Under sagerne mod konkursboet krævede anmelderne sig tillagt 6 måneders opsigelsesvarsel i henhold til ansættelseskontrakterne, hvilket efter anmeldernes opfattelse var sædvanligt og rimeligt for deres stillinger.

Anmelderne krævede sig herudover hver tillagt en aftalt bonus på kr. 1. mio. Anmelderne gjorde gældende, at beløbene dækkede over betaling for en arbejdsydelse. Konkursboet afviste bonusbeløbene blandt andet under henvisning til, at de måtte karakteriseres som betaling for deres sign-on eller stay-on. De udgjorde derfor efter kurators opfattelse ikke betaling for en arbejdsydelse og kunne derfor ikke henføres til lønprivilegiet.

Endelig gjorde én af anmelderne krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2b. Begrundelsen var, at opsigelsen reelt var sket på grund af et forhold, som ikke havde noget med selskabets økonomi at gøre. Konkursboet afviste kravet under henvisning til, at den forestående konkurs i alle tilfælde udgjorde et rimeligt afskedigelsesgrundlag.

Sø- og Handelsretten frifandt konkursboet ved dom af 19. februar 2016.

Dommen kan  rekvireres ved henvendelse til advokat Bo Lauritzen bla@sjlaw.dk, der førte sagen i egenskab af ad hoc kurator i Ejendomsselskabet Sandgården ApS under konkurs.