Viden skal deles

Lønmodtagerenes Garantifond var ikke forpligtet til at udbetale feriefridage til medarbejder ansat i en konkursramt virksomhed

Sø-og Handelsretten har i to domme af 18. december 2015 taget stilling til, hvorvidt Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til at afvise udbetaling af feriefridage til medarbejdere, hvis arbejdsgivere var gået konkurs. 

Sagernes faktum 
I den første sag (sagsnr. F-1-15) var en medarbejders ansættelsesforhold omfattet af en kollektiv overenskomst. Af overenskomsten fremgik det blandt andet, at medarbejderen var berettiget til feriefridage, og at feriefridagenes placering fulgte ferielovens regler om restferie. 

I 2011 ophævede medarbejderen sit ansættelsesforhold på grund af virksomhedens manglende betaling af løn, og efterfølgende gik virksomheden konkurs. Medarbejderen anmeldte herefter sine krav, herunder kravet på feriefridage, til Lønmodtagernes Garantifond. Fonden afviste imidlertid at dække kravet på feriefridage under henvisning til, at feriefridagene skulle betragtes som afholdt i opsigelsesperioden. Medarbejderen anlagde herefter sag mod LG og gjorde under sagen gældende, at feriefridagene var en lønandel og derfor ikke kunne afholdes i opsigelsesperiode.

I den anden sag (sagsnr. F-2-15) var der mellem virksomheden og medarbejderen indgået en mundtlig aftale om, at medarbejderen under ansættelsesforholdets beståen var berettiget til 5 feriefridage. Der var ikke mellem parterne indgået aftale om, hvordan feriefridagene skulle afvikles, og der var ikke en overenskomst, der regulerede forholdet.

Medarbejderen blev i 2011 opsagt med 6 måneders varsel, og i opsigelsesperioden gik virksomheden konkurs. Medarbejderen var fritstillet i en del af opsigelsesperioden.

Medarbejderen anmeldte herefter sine krav, herunder kravet på feriefridage, til Lønmodtagernes Garantifond. Fonden afviste imidlertid at dække kravet på feriefridage under henvisning til, at feriefridagene skulle betragtes som afholdt i fritstillingsperioden. Medarbejderen anlagde herefter sag mod Fonden. Under sagen gjorde medarbejderen blandt andet gældende, at det af den på området sammenlignelige overenskomst fremgik, at feriefridage ikke kunne varsles til afholdelse i en opsigelsesperiode, ligesom det blev gjort gældende, at medarbejderen ikke var enig i Fondens synspunkt om, at feriefridage under alle omstændigheder kunne betragtes som forlængelse af opsigelsesvarslet som kunne konkursreguleres efter konkurslovens § 61.

Sø- og Handelsrettens afgørelser


Sø- og Handelsretten afsagde dom i begge sager den 18. december 2015.

I sagsnr. F-1-15 lagde Retten til grund, at det af overenskomsten fremgik, at placeringen af feriefridage skulle ske i overensstemmelse med ferielovens regler om restferie. Under henvisning hertil udtalte Retten, at det af ferielovens § 16, stk. 2 fremgår, at feriedagene kan anses som afholdt i en fritstillingsperiode, forudsat at varslerne efter ferielovens § 15, stk. 2 kan rummes inden for fritstillingsperioden. Henset hertil, samt henset til at medarbejderen uden ulempe kunne afholde feriefridagene i fritstillingsperioden, fandt Sø- og Handelsretten, at feriefridagene kunne betragtes som afholdt. Lønmodtagernes Garantifond blev derfor frifundet.

I sagsnr. F-2-15 lagde Retten til grund, at der mellem medarbejderen og virksomheden ikke var indgået aftale om, hvordan feriefridagene skulle afholdes, og at udgangspunktet derfor måtte være, at feriefridagene skulle afholdes uden varsel. Henset hertil, samt henset til at der var plads til, at feriefridagene kunne afholdes i fritstillingsperioden, fik LG medhold i, at feriefridagene skulle afholdes i fritstillingsperioden. 

SJ Laws bemærkninger
Dommene viser, at Lønmodtagernes Garantifond som altovervejende hovedregel ikke er forpligtet til at udbetale værdien af feriefridage i de tilfælde, hvor medarbejderen er fristillet eller lignende i en opsigelsesperiode. I disse tilfælde vil feriefridagene efter gældende ret blive betragtet som afholdt i fritstillingsperioden eller blive betragtet som en forlængelse af opsigelsesvarslet, der kan konkursreguleres efter konkurslovens § 61.


Sø- og Handelsrettens dom af 18. december 2015 i sagsnr. F-2-15 er anket til Højesteret.

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte advokat Snorre Andreas Kehler på sak@sjlaw.dk.