Viden skal deles

DR-medarbejdere beholder retten til betalt frokostpause

Den længe ventede sag fra voldgiftsretten om DR-medarbejderenes ret til betalt frokostpause er afgjort. Sagen blev rejst efter DR’s ledelses varsling i oktober 2015 af bortfald af medarbejderenes lønnede frokostpause med virkning pr. 31. maj 2017. De medarbejdere, som ikke ville acceptere afskaffelsen, stod til at blive opsagt.  Dansk Journalistforbund var i spidsen for fagforeningerne, da forbundet organiserer flest af medarbejderne i DR.

Sagens faktum
Uoverensstemmelsen mellem parterne angik helt konkret, hvorvidt medarbejdernes ret til aflønnet spisepause på 30 minutter er en kutyme, som DR kan opsige med passende varsel uafhængig af overenskomsterne, eller om retten er en del af parternes overenskomstgrundlag, som kun kan opsiges sammen med overenskomsterne.
Voldgiftsrettens kendelse
Voldgiftsretten fandt, at medarbejderenes ret til betalt frokost var en del af overenskomstgrundlaget. 

Voldgiftsretten lagde vægt på, at der i DR i 1964 blev udtrykt en fælles forståelse af, at ’’arbejdstiden’’ omfatter en frokostpause på 30 minutter, hvor medarbejderne skal stå til rådighed for DR. Eftersom der ikke siden arbejdstidsreglernes udarbejdelse i 1964 har været stillet spørgsmålstegn herved, forelå der ifølge Voldgiftsretten ikke forhold, som kunne ændre betydningen af ’’arbejdstid’’. 

På den baggrund kom retten frem til, at arbejdstidsbestemmelsen i overenskomsten skal fortolkes som en ret til betalt frokostpause af en varighed på en halv time, og at frokostpausen udgør en integreret del af overenskomsterne mellem DR og de indblandede fagforeninger, som kun kan bringes til ophør sammen med overenskomsten.
Voldgiftsretten gav på det grundlag fagforeningerne medhold.

SJ Law bemærker
Afgørelsen er vigtig og interessant i forhold til såvel den konkrete tvist som i forhold til den komplicerede jura vedrørende arbejdsretlige kutymer. Den vil blive nærlæst af såvel arbejdsgivere som lønmodtagere og afgørelsens rækkevidde vil formentlig komme til at blive drøftet intenst i forbindelse med overvejelser om opsigelse af kutymer og passivitet som overenskomstforpligtende.