Viden skal deles

Nye regler i konkursloven om ”ægtefællefinten”

I de senere år har den såkaldte ”ægtefællefinte” været et omdiskuteret emne. Ægtefællefinten består i, at en insolvent skyldner overfører sine ejendele til sin ægtefælle, når vedkommende frygter at blive mødt af krav fra sine kreditorer, som han ikke kan opfylde. På denne måde bringer skyldneren ejendelene i kreditorly. Der kommer nu en opstramning af konkursloven med virkning fra den 1. januar 2018, som skal imødegå ”ægtefællefinten”. 

For det første indføres et skærpet solvenskrav til gavegiveren. I dag kan modtageren afværge omstødelse ved at godtgøre, at skyldneren var og forblev solvent, da gaven blev givet. Dette skærpes med en tilføjelse om, at skyldneren utvivlsomt skal have haft tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Ved solvensvurderingen skal modtageren dokumentere ikke blot, at skyldneren havde evne til at betale løbende forpligtelser, men også at skyldnerens aktiver oversteg dennes passiver.

For det andet foreslås en særlig regel om gaver til skyldnerens nærtstående, hvorefter gaver, som står i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, kan fordres omstødt. Der tænkes navnlig på gaver af usædvanlig værdi, f.eks. fast ejendom, værdipapirer og motorkøretøjer. Der skal ikke kun tages hensyn til gavens relative værdi i forhold til skyldnerens økonomiske forhold, men også til om gaven i sig selv har en meget stor værdi. På samme måde som ved gaver til andre end nærtstående er omstødelse afskåret, hvis skyldneren forblev solvent, da gaven blev givet. Omstødelse efter den foreslåede bestemmelse er ikke betinget af, at gaven er fuldbyrdet inden for en bestemt tidsfrist i forhold til fristdagen.

For det tredje kan skyldnerens løbende betaling af større beløb til eller for sin ægtefælle eller samlever, omstødes. Omstødelse forudsætter, at beløbet er større end rimelige bidrag til familiens forsørgelse kan begrunde. Der kan f.eks. være tale om betaling af terminsydelser på en fast ejendom, der tilhører den anden ægtefælle. For nærtstående skal betalingen normalt være sket senere end to år før fristdagen, men hvis beløbet stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, kan omstødelse ske uden nogen tidsmæssig begrænsning.

SJ Law vil løbende følge praksis, når reglerne tages i anvendelse.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Bo Lauritzen.