Viden skal deles

Kvinde fik en godtgørelse på 40.000 kr., da hun fik afslag på ansættelse på grund af sin graviditet

Ligebehandlingsnævnet har den 1. marts 2018 truffet afgørelse i en sag vedrørende en virksomheds afslag på ansættelse af en gravid ansøger. Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at de konkrete omstændigheder i sagen gav anledning til at tilkende en godtgørelse på 40.000 kr.

Sagen kort 

En kvindelig ansøger var til to jobsamtaler hos en virksomhed. Da hun blev indkaldt til den endelige ansættelsesaftale, hvor ansættelseskontrakten skulle drøftes, oplyste hun, at hun var gravid. Virksomheden endte med at aflyse samtalen, og ansøgeren fik hermed afslag på ansættelse i stillingen. 

Den kvindelige ansøger indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet. Indklagede bekræftede, at afslaget var begrundet i klagers graviditet. Indklagede gjorde samtidigt gældende, at godtgørelsen skulle fastsættes til 25.000 kr. efter almindelig praksis.

Klager gjorde til gengæld gældende, at Ligebehandlingsnævnet burde tage udgangspunkt i de konkrete omstændigheder i sagen og efter en nærmere gennemgang af disse afgøre, hvordan godtgørelse skulle udmåles.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse 

Ligebehandlingsnævnet tog klagers anmodning til følge og tog udgangspunkt i de konkrete omstændigheder i sagen. Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at det var ubestridt, at klager var indkaldt til tredje og sidste samtale med henblik på gennemgangen af ansættelseskontrakten, og det var ubestridt, at klager fik afslag på ansættelse i stillingen med direkte henvisning til sin graviditet. 

På baggrund heraf valgte Ligebehandlingsnævnet at fravige udgangspunktet efter retspraksis, som er at tilkende en godtgørelse på 25.000 kr. Ligebehandlingsnævnet tilkendte en godtgørelse på 40.000 kr. 

SJ Law bemærker 

Nærværende afgørelse viser, at Ligebehandlingsnævnet er opmærksom på kravet i EU-retten om effektivitet i håndhævelse af lønmodtagerbeskyttelse. Det er samtidig en understregning af, at det ved indbringelse af sager for nævnet er vigtigt at fremhæve, hvis der er konkret forhold, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet i forhold til den godtgørelsesudmåling, som udspringer af domstolspraksis. Afgørelsen viser dog også, at man selv i meget klare sager efter en nærmere vurdering af sagens konkrete omstændigheder vel nok kan tilkende en godtgørelse, der er højere end 25.000 kr., men at der ikke er tale om en væsentlig forhøjelse af godtgørelsesniveauet.

Karen-Margrethe Schebye
Advokat