Viden skal deles

Det italienske firma Solesi har fået medhold i, at den af Arbejdsretten pålagte bod på 14 millioner kroner ikke kan inddrives i Italien

SJ Law har i august 2018 udgivet et nyhedsbrev om det italiensk firma Solesi, som var gået til de italienske domstole med henblik på at få en dom fra Arbejdsretten underkendt. I henhold til dommen skulle Solesi betale en bod på 14 millioner kr.

Sagen i Arbejdsretten handlede om efterbetaling i henhold til en tiltrædelsesoverenskomst mellem Solesi og 3F. Ved dom af den 8. december 2017 kom Arbejdsretten frem til, at overenskomstbestemmelsen indebar, at det italienske firma skulle betale ovennævnte bod.

I stedet for at opfylde sine forpligtelser i følge Arbejdsrettens dom gik Solesi til de italienske domstole med henblik på at få Arbejdsrettens dom underkendt.

Den 24. december 2018 offentliggjorde 3F en artikel, hvoraf fremgår, at Solesi nu har fået medhold i sin påstand ved domstolen på Sicilien, og Solesi har hermed ikke en forpligtelse til at følge og opfylde Arbejdsrettens dom af den 8. december 2017. Den italienske domstolens begrundelse var, at Arbejdsrettens konstruktion ikke opfylder grundlæggende retsprincipper for en domstol, sådan som disse er opstillet i italiensk ret, i EU-retten samt i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Domstolen lagde særlig vægt på, at det er et problem, at domme fra Arbejdsretten ikke kan ankes.

SJ Laws bemærkninger til sagen
Det er så vidt vides første gang, at et udenlandsk firma har iværksat tiltag af denne karakter og i øvrigt får dom fra en udenlandsk domstol vedr. Arbejdsrettens legitimitet. Sagen er vigtig på baggrund af sin særdeles usædvanlige karakter samt på grund af de konsekvenser, den kan have for den danske arbejdsretlige model.

Dommen fra domstolen på Sicilien kan føre til, at udenlandske firmaer, der medtager deres egen arbejdskraft til Danmark i forbindelse med et kortvarigt arbejdsprojekt, ikke vil anerkende afgørelser fra Arbejdsretten i sager, hvor Arbejdsretten, med udgangspunkt i at det er værtslandets regler, der er gældende i situationer som den, der forelå i Solesi, pålægger det udenlandske firma en bod og efterbetaling til lønmodtagerne.

Den italienske domstols afgørelse er efter det oplyste indbragt for en højere instans i Italien.

Henvendelser herom kan rettes til sjlaw@sjlaw.dk