Viden skal deles

Generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen om fratrædelsesgodtgørelse og aldersdiskrimination

26/11 2015

Generaladvokaten har i forslag til afgørelse af 25. november 2015 i den såkaldte Ajos-sag tilsluttet sig SJ Laws synspunkt om, at den dagældende § 2 a i funktionærloven skal fortolkes EU-konformt, og at denne pligt består uanset en modstridende national retspraksis.

Sagen vedrørte en dansk virksomhed og en dansk lønmodtager samt retten til at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til den dagældende § 2 a i funktionærloven.

Der var mellem parterne uenighed om, hvorvidt lønmodtageren var berettiget til udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i henhold til § 2 a i funktionærloven, idet lønmodtageren gjorde gældende, at virksomhedens afvisning af at udbetale fratrædelsesgodtgørelse under henvisning til funktionærlovens § 2 a, stk. 3 var i strid med beskæftigelsesdirektivet og det EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination.

Sagen blev indbragt for Sø- og Handelsretten, der gav lønmodtageren medhold. Sagen blev anket af arbejdsgiveren til Højesteret, og under sagen anmodede Højesteret af egen drift EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse. Højesteret ønskede at få afklaret, hvorvidt princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder kan påberåbes også overfor en privat arbejdsgiver, således at arbejdsgiveren skal udbetale fratrædelsesgodtgørelse på trods af, at arbejdsgiveren i henhold til fortolkning af national lov (retspraksis) ville være fritaget herfor.

Generaladvokaten fremhæver i sit forslag til afgørelse, at den danske fortolkning af den dagældende funktionærlovs § 2 a, stk. 3 var i strid med EU-retten, at det påhviler de nationale domstole at fortolke national ret i overensstemmelse med EU-retten, og at denne forpligtelse alene er begrænset af, at fortolkning af retssikkerhedsmæssige årsager ikke bør ske contra legem dvs. fortolkning mod lovens ordlyd.

På denne baggrund konkluderer generaladvokaten, at når den hidtidige fortolkning af funktionærlovens § 2 a, stk. 3 er fastlagt gennem retspraksis, var en EU-konform fortolkning af den danske lovs ordlyd ikke udtryk for en contra legem fortolkning, og der var herefter ikke retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at foretage en tilsidesættelse af arbejdsgiverens (u)berettigede forventninger om at kunne støtte ret på national lovgivning og retspraksis.

Advokat Arvid Andersen fra SJ Law repræsenterer lønmodtageren under sagen.

Generaladvokatens forslag til afgørelse kan ses her