Viden skal deles

Lov om ansættelsesklausuler

11/01 2016

Den 1. januar 2016 trådte den nye lov om ansættelsesklausuler i kraft. Virksomheder og medarbejdere skal derfor ved udformningen af kunde- og konkurrenceklausuler være opmærksom på, at loven ændrer markant på den hidtidige retstilstand, idet funktionærlovens §§ 18 og 18a blandt andet ophæves.

 

Indtil lovens ikrafttræden var kunde- og konkurrenceklausuler alene direkte reguleret af funktionærlovens §§ 18 og 18a. Medarbejdere, der ikke var funktionærer, var dermed ikke beskyttet af funktionærlovens §§ 18 og 18a og kunne derfor kun påberåbe sig aftalelovens ugyldighedsbestemmelser. Med loven indføres der en generel regulering af parternes mulighed for at indgå aftale om ansættelsesklausuler, som gælder for alle lønmodtagere i Danmark.

Loven i hovedtræk

Jobklausuler
Efter 1. januar 2016 kan der som hovedregel ikke indgås aftaler om jobklausuler. Aftaler, der er indgået før lovens ikrafttræden, kan opretholdes indtil den 1. januar 2021.

Konkurrenceklausuler
Efter 1. januar 2016 vil en konkurrenceklausul kun kunne aftales, såfremt medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling. Herudover er det en betingelse, at medarbejderen har været ansat i mindst 6 måneder, ligesom det er en betingelse, at medarbejderen får økonomisk kompensation for den periode, klausulen er gældende. En konkurrenceklausul kan maksimalt være gældende i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet. 

Medarbejderen skal modtage skriftlig underretning om ovenstående forhold herunder hvilke præcise forhold, der er påkrævet at indgå en konkurrenceklausul.

Aftaler om konkurrenceklausuler indgået før lovens ikrafttræden kan dog opretholdes.

Kundeklausuler
Efter 1. januar 2016 vil en kundeklausul kun kunne aftales, såfremt aftalen angår kunder, som medarbejderen selv har været i forretningsmæssig forbindelse med de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Herudover er det en betingelse, at medarbejderen har været ansat i mindst 6 måneder, og at vedkommende modtager økonomisk kompensation for den periode, klausulen er gældende. En kundeklausul kan maksimalt være gældende i 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

Lønmodtageren skal – i et ansættelsesbevis eller en allonge hertil – modtage ovenstående oplysninger skriftligt. 

Aftaler om kundeklausuler indgået før lovens ikrafttræden kan også opretholdes. 

Kombinerede klausuler
Efter loven skal kombinerede klausuler opfylde betingelserne vedrørende kunde- og konkurrenceklausuler. En kombineret klausul kan maksimalt være gældende i 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

Økonomisk kompensation
Med loven indføres der nye regler om kompensation. Størrelsen af kompensationen afhænger af, hvor lang en periode klausulerne er gældende. Klausuler af en varighed på op til 6 måneder indebærer en forpligtelse til at betale en kompensation på mindst 40 % af lønnen pr. måned i klausulperioden. Ved klausuler af en varighed på op til 12 måneder udgør kompensationen mindst 60 % af månedslønnen pr. måned. 

Ved kombinerede klausuler udgør kompensationen 60 % af månedslønnen pr. måned i klausulperioden.

Såfremt medarbejderen opnår anden, passende beskæftigelse, nedsættes kompensationsprocenten. 

SJ Laws bemærkninger
Med loven indføres et helt nyt regelsæt for indgåelse af aftaler om kunde- og konkurrenceklausuler. Reglerne adskiller sig på visse punkter markant fra de hidtidige regler, hvilket man skal være opmærksom på ved udfærdigelsen af aftaler om ansættelsesklausuler efter 1. januar 2016.

Hvis du har spørgsmål til den nye lov, er du velkommen til at rette henvendelse til advokat Snorre Kehler på 3397 9710 eller sak@sjlaw.dk