Viden skal deles

Lovforslag om bedre rettigheder for vikarer

03/04 2013

Lovforslaget om vikarers rettigheder er sendt i høring den 18. marts 2013. Lovforslaget medfører, at vikarer opnår vilkår svarende til, hvis de havde været ansat direkte i brugervirksomheden.   Dette nyhedsbrev opsummerer kort de væsentligste elementer i lovforslaget.

1.0  Nuværende retsstilling

Vikarers ansættelsesforhold er i dag ikke omfattet af nogen særskilt regulering. Vikarer er således i dag omfattet af de regler, der gælder for andre lønmodtagere, med den undtagelse at de ikke er omfattet af funktionærloven, da de ikke indtager en tjenestestilling, jf. U1997.1495H.

Der er på en række overenskomstområder indgået kollektive overenskomster, der regulerer forholdene hos henholdsvis brugervirksomheden og vikarbureauerne. En del vikarers ansættelsesforhold er dog slet ikke overenskomstreguleret.


2.0  Lovforslaget

Lovforslaget gennemfører vikardirektivet fra 2008, som har til hensigt at sikre vikarers rettigheder på en lang række områder.

Lovforslaget pålægger både vikarbureauet og brugervirksomheden en lang række pligter, der medfører en øget beskyttelse af vikarerne.


2.1  Vikarbureauets forpligtelser

For så vidt angår vikarbureauet, lægges der i lovforslaget op til, at vikarer under deres udsendelse til brugervirksomheden mindst skal have vilkår svarende til, hvis vikaren havde været ansat direkte i brugervirksomheden. De ansættelsesvilkår, der er omfattet af lovforslaget, er:

• arbejdstidens længde
• overarbejde
• pauser
• hvileperioder
• natarbejde
• ferie
• helligdage 
• og aflønning.

I den forbindelse gælder reglerne i brugervirksomheden i medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller generelle bestemmelser vedrørende

• beskyttelse af gravide eller ammende kvinder
• børn og unge 
• ligebehandling af mænd og kvinder 
• samt bekæmpelse af forskelsbehandling 

Dette betegnes i lovforslaget som ligebehandlingsprincippet.

Dette indebærer, at vikarer, der bliver udsendt til en brugervirksomhed med overenskomstmæssige vilkår, der er bedre end de lovmæssige vilkår, vil have krav på de overenskomstmæssige vilkår gældende for de ansatte i brugervirksomheden. Dette gælder dog alene de vilkår, der direkte er nævnt ovenfor. Vilkår, der ikke er eksplicit nævnt – eksempelvis opsigelsesvarsler – vil ikke være omfattet af ligebehandlingsprincippet.

Brugervirksomhederne forpligtes til – på vikarens anmodning – at oplyse om ansættelsesvilkårene i virksomheden.

Lovforslaget lægger op til at forbyde klausuler, der direkte forbyder eller i realiteten forhindrer, at der mellem brugervirksomheden og vikaren indgås en ansættelsesaftale efter vikarudsendelsens ophør. Lovforslaget lægger imidlertid ikke op til at forbyde aftaler mellem vikarbureau og brugervirksomhed om en passende betaling for ansættelse af vikaren. 

Det fremgår også af lovforslaget, at det forbydes vikarbureauet at tage betaling af vikaren for at hjælpe vikaren med at få ansættelse hos brugervirksomheden efter vikarudsendelsens ophør. 

Hvis vikarbureauet ikke overholder ligebehandlingsprincippet, kan vikaren tilkendes en godtgørelse.


2.2  Brugervirksomhedens forpligtelser

For så vidt angår brugervirksomheden, lægges der i lovforslaget op til, at vikarerne skal informeres om ledige stillinger hos brugervirksomheden. Dette er naturligvis for at sikre vikarerne mulighed for at søge opslåede stilling på lige vilkår med de ansatte hos brugervirksomheden.

Brugervirksomheden har endvidere pligt til at sikre vikarerne adgang til virksomhedens kollektive goder som kantine, børnepasning og transportfaciliteter.

Vikaren kan tilkendes en godtgørelse, hvis brugervirksomheden ikke overholder disse krav.


3.0  Begrænsninger i lovforslagets anvendelsesområde

Det er værd at være opmærksom på, at lovforslaget udelukkende omfatter vikarer, der er ansat i et vikarbureau for midlertidigt at udføre arbejde hos en brugervirksomhed under dennes tilsyn og ledelse. Lovforslaget omfatter altså ikke lønmodtagere, der ansættes i et barselsvikariat eller en anden form for tidsbegrænset ansættelse uden at være udsendt til en brugervirksomhed af vikarbureauet.


4.0  Det videre forløb

Lovforslaget er sendt i høring, og høringsfristen var den 2. april 2013. 

Det vides derfor ikke på nuværende tidspunkt, om lovforslaget vil blive fremsat i Folketinget i uændret form. Det forventes, at forslaget kan træde i kraft den 1. juli 2013, hvilket synes ønskværdigt, eftersom implementeringen af det bagvedliggende direktiv burde have været gennemført senest den 5. december 2011.

SJ Law afholdt gå hjem møde med fokus på vikarer den 25. oktober 2012, hvor det bagvedliggende direktiv blev gennemgået. Plancherne fra mødet kan ses her.

SJ Law følger lovforslaget og vender tilbage med relevante nyheder herom.

Spørgsmål om lovforslaget kan rettes til advokat Noaman Azzouzi på noa@sjlaw.dk