Viden skal deles

Skatterådet omgør tidligere praksis om beskatning af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

15/05 2014

SJ Law orienterede med nyhed af 31. januar 2014 om to afgørelser fra Skatterådet (SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR), hvor godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7 blev anset for skattefrie for lønmodtagerne. Dette var en ændring af den hidtidige retstilstand, hvorefter sådanne godtgørelser var blevet beskattet som fratrædelsesgodtgørelser efter ligningslovens § 7 U.

Skatterådet har nu med afgørelse af 29. april 2014 (SKM2014.354.SR) i en helt tilsvarende sag på ny ændret praksis, således at godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7 igen skal beskattes efter ligningslovens § 7 U. I afgørelsen udtaler skatterådet: 

"Skatterådet kan tilslutte sig SKATs opfattelse, hvorefter forholdene i den foreliggende sag kan sidestilles med de forhold, der forelå i Skatterådets afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR. 

På baggrund af bl.a. forarbejderne til ligningslovens § 7 U, har Skatterådet imidlertid revurderet spørgsmålet om den skattemæssige behandling af de omhandlede godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7.

...

På baggrund heraf samt i øvrigt SKATs indstilling og begrundelse i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR, er det således Skatterådets opfattelse, at den omhandlede godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, skal behandles som en godtgørelse i forbindelse med fratræden af stilling, der er skattepligtig i medfør af ligningslovens § 7 U.

Det er derfor også Skatterådets opfattelse, at afgørelserne i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR ikke kan anses for udtryk for den korrekte retstilstand i forhold til den skattemæssige behandling af tilsvarende godtgørelser efter forskelsbehandlingslovens § 7."

Skatterådet har endvidere i afgørelsen af 29. april 2014 (SKM2014.355SR) fastslået, at en godtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver som følge af uberettiget afskedigelse på grund af arbejdstagerens graviditet, barsel, eller adoption, jf. ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9, skattemæssigt skal behandles som en fratrædelsesgodtgørelse og skal beskattes efter ligningslovens § 7 U.

Status er således, at godtgørelser i anledning af fratrædelse af stilling, som ydes efter ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, må antages at skulle beskattes efter ligningslovens § 7U.  

Skatterådets afgørelse kan rekvireres ved henvendelse til sekretær Tina Rose Jacobsen på trj@sjlaw.dk