SJ Law er et af landets førende kontorer inden for det ansættelsesretlige område og rådgiver om både private og offentlige ansættelsesforhold. Vores bistand er nogenlunde ligeligt fordelt mellem individuel og kollektiv arbejdsret. Klienterne får rådgivning på alle niveauer fra uformel sparring i det daglige til varetagelse af principielle retssager ved EU-Domstolen.

SJ Law fører en væsentlig del af de principielle sager om ansættelses- og arbejdsretlige spørgsmål ved de almindelige domstole, ved faglige voldgifter og for Arbejdsretten. Hos SJ Law vil klienterne blive mødt af de advokater, som skaber den nyeste retspraksis. Herudover varetager vi undervisning for klienter og professionelle kursusudbydere i arbejds- og ansættelsesret.

SJ Law deltager som rådgiver i forbindelse med opsigelser i både den private og den offentlige sektor. Opsigelser på det private område skal overholde almindelige regler om rimelighed i funktionærloven eller hovedaftalen mellem FH/DA, men det er navnlig vurderingen i forhold til beskyttelsen af særlige medarbejdergrupper, der påkalder sig opmærksomhed. Opsigelse af medarbejdere, der er beskyttet efter ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven, deltidsloven, foreningsfrihedsloven m.fl., behandles efter særlige bevisregler, der kræver ekspertise at håndtere, særligt i situationer, hvor opsigelsen sker ved et valg mellem flere mulige medarbejdere.

Behandlingen af en opsigelse vil typisk ske ved en indledende telefonisk forelæggelse af situationen for en advokat. Hvis klienten og advokaten herefter vurderer, at der er behov for yderligere, indsendes relevant materiale, normalt pr. mail, og det aftales, om tilbagemeldingen skal ske telefonisk, ved et møde eller i form af et notat.

SJ Law har som et af de få kontorer i landet specialister i offentlig ansættelsesret. Opsigelse af en offentligt ansat skal overholde både almindelige, overenskomstmæssige rimelighedsregler og kravene til en forvaltningsretlig afgørelse. Herudover gælder særlige regler for tjenestemænd og åremålsansatte. SJ Law har ført retssager ved de almindelige domstole og Afskedigelsesnævnet for offentligt ansatte og har blandt andet varetaget opgaven som bisidder for embedsværket i Farum-kommissionkommissionen, Skattesagskommissionen, Tibetkommissionen og Undersøgelseskommissionen om SKAT m.fl.