En sag vil blive behandlet af den advokat, vi vurderer er bedst egnet til at varetage denne, medmindre vi konkret aftaler noget andet med klienten.

Når vi har modtaget en sag, aftaler vi med klienten, hvad vores rådgivning skal indeholde.

Vi udfærdiger altid en ordrebekræftelse til private klienter, i forbindelse med at vi begynder arbejdet med sagen.

Klienter, vi har et løbende forretningsforhold til, kan også få en ordrebekræftelse i enkeltsager efter anmodning herom.

Vi opbevarer og kopierer originalt bilagsmateriale efter behov. Det originale materiale bliver returneret til klienten ved sagens afslutning.

Vi orienterer løbende klienten om sagens forløb ved at fremsende kopi af sagens korrespondance m.v.

Vi korresponderer via sikkermail.

Vores klienter har ret til at anvende det skriftlige materiale, vi udarbejder i sagen, men vi har ophavsretten og øvrige immaterielle rettigheder hertil.

Vi anmoder om, at en eventuel utilfredshed med en sags behandling bliver meddelt til os, sådan at vi har mulighed for at rette op på tingene.

Vi arkiverer sagen efter afslutning og opbevarer denne i vores arkiv i minimum 5 år.

Vi afregner vores arbejde med udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug ved sagens behandling. Klienten kan til enhver tid anmode om en opgørelse over dette.

Timetaksten bliver fastsat konkret i den enkelte sag og bliver oplyst i en udarbejdet ordrebekræftelse. I de sager, hvor vi ikke udarbejder en ordrebekræftelse, vil timetaksten blive oplyst efter anmodning herom.

Timetaksterne ligger for advokater normalt mellem kr. 2.000 og kr. 3.000, og for advokatfuldmægtige normalt mellem kr. 1.000 og kr. 2.000. Taksterne tillægges moms.

Afregning af sagen vil som udgangspunkt ske løbende på grundlag af a conto afregninger ved udgangen af hvert kvartal og ved sagens afslutning.

Private klienter vil normalt ved sagens begyndelse blive anmodet om at indbetale et depositum til sikring af betalingen for vores bistand. Depositumet indestår hos os indtil slutafregningen af sagen.

Er der i forbindelse med sagens behandling udlæg til retsafgift, transport eller lignende, vil disse blive opkrævet særskilt.

Betalingsbetingelserne er otte dage netto kontant. Ved for sen betaling påløber der renter i overensstemmelse med renteloven.

SJ Law er organiseret som et IS mellem de 3 partnere Karen-Margrethe Schebye, Bo Lauritzen og Arvid Andersen.

Samtlige vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger fra eller om vores klienter.

Alle vores advokater er beskikket af den danske justitsminister og er medlemmer af Advokatsamfundet.

SJ Law er medlem af Danske Advokater.

Vi følger de advokat etiske regler, der er tilgængelige på www.advokatsamfundet.dk

Opstår der risiko for interessekonflikter, har vi lavet konkrete retningslinjer til håndtering heraf.

Vi er ansvarlige for den rådgivning, vi yder efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores ansvar er begrænset til en forsikringssum på kr. 15.500.000 på vores advokatansvarsforsikring hos HDI Danmark via forsikringsmæglerfirmaet AON Danmark A/S. Vi kan efter konkret aftale med klienten forhøje forsikringsdækningen. 

SJ Law anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting. 

SJ Law har klientbankkonti i Danske Bank. Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt Lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Det betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum på 100.000 EUR pr. indskyder under ordningen. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Såfremt klienten har andre indskud i det pågældende pengeinstitut, udover de midler som er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen for det samlede indskud. SJ Law hæfter ikke for eventuelle tab, som følge af at banken ikke kan betale udeståendet tilbage.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. EUR, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.  

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Kontoret varetager interesser for enkeltpersoner og selskaber, herunder fører vi retssager og behandler konkursboer. I den forbindelse modtager SJ Law dokumenter fra klienter, modparter og myndigheder, ligesom SJ Law også selv i et vist omfang indhenter oplysninger, eksempelvis fra Erhvervsstyrelsen og SKAT. Oplysningerne opbevares digitalt og i et vist omfang også i papirform.

Dette materiale vil uundgåeligt indeholde almindelige personoplysninger, f.eks. navne og adresser. I enkelte tilfælde vil SJ Law også opbevare CPR-numre. Følsomme oplysninger – f.eks. om helbred – kan være relevante for sagsbehandlingen. De kan vedrøre vores klient, modparten eller en anden person, som er relevant for interessevaretagelsen.

Aktivitet på vores hjemmeside www.sjlaw.dk registreres ikke.

SJ Law behandler alene oplysninger med henblik på juridisk rådgivning. SJ Law videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til interessevaretagelsen for klienten eller hvervet som bobehandler, og det vil typisk ske til domstole, modparter, politiet og SKAT. SJ Law bruger ikke oplysningerne til markedsføring og videregiver dem ikke til andre med henblik på markedsføring.

Hjemlen til behandlingen findes i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, og databeskyttelsesforordningen, herunder navnlig artikel 6 og 9. Behandlingen af CPR-numre er hjemlet i databeskyttelseslovens § 11, herunder sædvanligvis § 11, stk. 2, nr. 3, om behandling som led i den naturlige drift af virksomheden.

Herudover skal SJ Law som advokater efter hvidvaskloven i visse tilfælde have oplysninger om identiteten på vores klienter. Indhentelse og opbevaring af disse oplysninger er hjemlet i hvidvaskloven. Tilsvarende kan SJ Law som advokater efter hvidvaskloven være forpligtede til at videregive oplysningerne til relevante myndigheder.

SJ Laws IT er hosted eksternt hos leverandøren Sotea i Silkeborg, hvor alle data ligger på to geografisk adskilte servere. Hvis overførsel sker uden for EU, vil vi sikre, at regler svarende til de i EU gældende, bliver iagttaget.

Som et mindre advokatkontor dækker vi hinanden af under ferie og sygdom. Derfor vil alle sagsbehandlende medarbejdere som udgangspunkt have et legitimt behov for at kunne se oplysningerne på sagerne og vil have adgang hertil. Adgang til særligt følsomme sager, f.eks. materiale i undersøgelseskommissioner, gives dog kun til pågældende jurist og sekretær. Vi sikrer i alle tilfælde mod uautoriseret adgang ved skærmkode.

Fysiske sager bliver makuleret ved sagens afslutning. Fysisk materiale i konkursboer bliver destrueret 5 år efter konkursboets afslutning, medmindre der verserer retssag efter boets afslutning, eller andre særlige forhold gør sig gældende.

Elektroniske oplysninger opbevarer vi, så længe det efter en konkret vurdering er retligt relevant. Efter 10 år vil de elektroniske oplysninger normalt være slettet. Dog gemmes i en periode uden tidsbegrænsning personoplysninger og dokumenter, der er nødvendige i forbindelse med interessekonfliktsøgning i henhold til de advokatetiske regler. 

Jobansøgninger - såvel opfordrede som uopfordrede - opbevares i 3 måneder efter SJ Laws besvarelse til ansøgeren, hvorefter alle oplysninger og mails herom slettes.

Kontoret anvender som udgangspunkt sikker mail. SJ Law anbefaler, at vores klienter har en mailadresse, der kan modtage sikker mail.

Mailkorrespondance slettes efter en konkret vurdering. Efter 10 år vil mails sædvanligvis være slettet.

Den registrerede har ret til at få indsigt i de oplysninger, SJ Law har registreret om sin person, og kan i nogle tilfælde få disse rettet, slettet eller få behandlingen af disse begrænset. Den registrerede kan også gøre indsigelse mod vores behandling af oplysningerne. Se nærmere om rettigheder som registreret på www.datatilsynet.dk.

Dataansvarlig er Advokatfirmaet SJ Law I/S og kontaktpersonen er advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4. sal, 1265 K, tlf. 33979700.

Danske Bank:

Reg.nr. 4183 kontonr. 4180 706070

Udenlandske overførsler:
IBAN: dk0730004180706070
SWIFT: dabadkkk

CVR-nr. 25935403

Angiv venligst sagsnummer ved betalinger

I henhold til forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 er vi pligtige til at oplyse, at en klient, såfremt denne ikke er tilfreds med den ydede rådgivning eller det opkrævede salær, kan indgive klage til Advokatnævnet på http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx eller på adressen Kronprinsessegade 28, 1306 København K.