Placering af ferie i opsigelsesperioden ved konkurs

 

Den nye ferielov ændrer væsentligt på reglerne for placering af ferie i opsigelsesperioden, hvilket bl.a. har betydning, når der søges dækning fra LG.

Med den nye ferielov løber ferieoptjeningsåret fra den 1. september, hvor også ferieafviklingsåret begynder. Ferieafviklingsåret er forlænget med 4 måneder til 16 måneder og løber derfor udgangen af kalenderåret.

I modsætning til tidligere optjener man nu restferien før hovedferien. Forudsat, at man er ansat ved ferieoptjeningsårets begyndelse, er de første 10 dage, man optjener, restferie, mens optjeningen derefter er hovedferie.

Med en optjening på 2,08 feriedag pr. måned og 0,07 feriedag pr. dag svarer det til, at ferie optjent frem til ca. 24. januar er restferie, mens resten er hovedferie.

Har lønmodtageren afholdt ferie i perioden frem til 24. januar, reduceres antallet af restferiedage. Hvis lønmodtageren er ansat i løbet af ferieåret indtil 24. januar, er restferieoptjeningen tilsvarende mindre. Er lønmodtageren ansat efter 24. januar bliver hele ferieoptjening hovedferie, da lønmodtageren skal kunne optjene 15 dages hovedferie i løbet af ferieåret, hvilket kræver en optjeningsperiode på 7 måneder og 7 dage. (I perioden 24. januar til 31. august optjenes 7 måneder x 2,08 feriedage/måned + 7 dage x 0,07 feriedag/dag = 15,05 feriedag). 

Ferievarslerne er videreført, hvilket indebærer, at ferie optjent til og med 24. januar kan varsles til afvikling med 1 måned i løbet af opsigelsesperioden, mens ferieoptjeningen herefter skal varsles med 3 måneder. Hovedferien skal i det hele kunne placeres i hovedferieperioden fra 1. maj til 30. september, hvilket kræver, at opsigelsesperioden rækker inde i hovedferieperioden med antallet af feriedage.

Selvom der i det daglige tales om samtidighedsferie, er der forsat en forskydning mellem optjening og afvikling. Ferieoptjening i én måned er nemlig først til rådighed den følgende måned. Hvis en opsigelse løber til en måneds udgang, kan den sidste måneds ferieoptjening svarende 2,08 feriedag således ikke placeres i opsigelsesperioden, men skal betales med feriegodtgørelse.

I øvrigt er reglerne for placering af ferie i opsigelsesperioden ved konkurs videreført herunder, at ferie kan placeres i opsigelsen, selvom lønmodtageren arbejder og derfor ikke er berettiget til tabserstatning for den periode, hvor ferien anses for afviklet.

 

Eksempel 1:

Lønmodtageren i et løbende ansættelsesforhold opsiges den 31. december med 6 måneders varsel og fritstilles. Lønmodtageren har afviklet al ferie fra tidligere ferieår samt ferien optjent fra 1. september til 31. december.

Optjeningen frem til 24. januar (24 dage x 0,07 feriedag/dag) svarende til 1,68 feriedage er restferie, mens optjeningen fra 24. januar til 30. juni (5 måneder x 2,08 feriedag/måned + 7 x 0,07 feriedag/dag) svarende til 10,89 feriedage er hovedferie.

Ferien optjent i juni svarende til 2,08 feriedag skal udbetales som feriegodtgørelse, da feriesaldoen først er til rådighed, når opsigelsesperioden er udløbet.    

Restferien kan lægges med 1 måneds varsel i perioden frem til 30. april, mens hovedferien – de resterende 8,81 feriedag (10,89 feriedag – 2,08 feriedag) –kan placeres i opsigelsesperioden fra begyndelsen af hovedferieperioden 1. maj. I konkurssituationen tillægges det ikke betydning, at hovedferien herved bliver delt.  

Efter praksis lægger LG ferien sidst i perioden for at stille lønmodtageren bedst muligt ved opnåelse af anden beskæftigelse. Den placerbare ferie svarende til 10,49 feriedage (8,81 feriedag + 1,68 feriedag) vil derfor blive lagt sidst i juni.

 

Eksempel 2:

Lønmodtageren i et løbende ansættelsesforhold opsiges 30. juni med 6 måneders varsel og fritstilles. Han har ikke afholdt ferie i ferieåret.

I perioden frem til udløbet af ferieåret 31. august har den pågældende således ret til 10 restferiedage og 15 hovedferiedage. Fra 1. september og frem til 31. december optjenes restferie svarende til 8,32 feriedag (4 måneder x 2,08 feriedag/måned)

Ferien optjent i december svarende til 2,08 feriedag skal udbetales som feriegodtgørelse, da feriesaldoen først er til rådighed, når opsigelsesperioden er udløbet.

Restferien på 16,24 feriedage ((10 + 8,32 – 2,08 = 16,24) feriedage) kan lægges til afholdelse med 1 månedsvarsel.

Der er ikke plads til et ferievarsel på 3 måneder inden udløbet af hovedferieperioden 30. september, men der er plads til varslet på 3 måneder plus de 15 dages ferie i opsigelsesperioden.

Spørgsmålet er, hvad der sker med denne hovedferie, som lønmodtageren ikke kan nå at afvikle i hovedferieperioden, men som godt kan rummes i det forlængede ferieår frem til 31. december. Svaret er formentlig, at hovedferien kan placeres i det forlængede ferieår efter udløbet af hovedferieperioden. De 15 dages hovedferie vil i givet fald blive placeret sidst i december.

 

Bo Lauritzen

SJ Law | 20.10.2020