Konkurskarantæne for virksomhedsoverdragelse af lønforpligtelser

 

En direktør overdrog sin personligt drevne virksomhed til et selskab. Virksomhedens drift led under, at alle medarbejdere var sygemeldte på ubestemt tid. Ved overdragelsen overgik samtlige lønmodtagerforpligtelser til selskabet i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven.

Selskabet betalte løn for én måned, hvorefter ansættelsesforholdene blev misligholdt. De ansatte indgav konkursbegæring mod selskabet og fik dækning hos Lønmodtagernes Garantifond.

Kurator indledte sag om konkurskarantæne mod direktøren under henvisning til, at det var uforsvarligt at overføre ansættelsesforholdene til selskabet.

Sø- og Handelsretten pålagde direktøren karantæne under henvisning til den korte periode fra overdragelsen til konkursen, som viste, at kapitalberedskabet i selskabet havde været utilstrækkeligt.

Efter kurators opfattelse blev de ansatte overført til et underkapitaliseret selskab for at undgå personlig hæftelse for deres krav. En sådan udnyttelse af reglen om debitorskifte i virksomhedsoverdragelsesloven kan føre til solidarisk hæftelse for overdrager og erhverver. Da løngarantien er subsidiær, kunne kravene formentlig være henvist til dækning hos overdrageren.


Henvendelse om kendelsen kan ske til advokat Louise Langkjær eller advokat Bo Lauritzen.

 

 

SJ Law | 28.10.2020