Vestre Landsret har den 16. november 2023 afsagt kendelse vedrørende et konkursbos anmodning om udsættelse af skyldner fra boets faste ejendom.

Kort om sagen

Den 16. september 2022 blev en personlig skyldner taget under konkursbehandling. Konkursboet indgik en aftale med skyldner om, at denne kunne blive boende i sin tidligere ejendom mod betaling af forbrugsafgifter og en husleje svarende til kreditforeningsydelsen.

Aftalen blev indgået mundtlig og blev fulgt op af en mailkorrespondance, hvor aftalen, herunder huslejen, blev bekræftet. Det fremgik ikke af mailkorrespondancen, om aftalen var tidsbegrænset. Da ejendommen blev solgt, bad kurator skyldner om at flytte ud. Skyldner nægtede, under henvisning til at lejeaftalen ikke var tidsbegrænset.

Kendelserne

Skifteretten i Herning tog kurators anmodning til følge, da aftalen mellem skyldner og kurator var sædvanlig. Det forhold, at begæring om udsættelse var fremsat cirka tre måneder efter dekret, gjorde ikke anvendelse af konkurslovens § 112, stk. 1, om udsættelse uanvendelig. Aftalen ansås ikke for omfattet af lejelovens § 1, stk. 1. Skifteretten bestemte derfor, at skyldner skulle udsættes af ejendommen.

Vestre Landsret ændrede skifterettens kendelse. Aftalen blev anset for omfattet af lejelovens § 1 stk. 1. Hverken konkurslovens § 112, stk. 1, eller omstændighederne i øvrigt kunne føre til et andet resultat. Kurators anmodning om udsættelse af skyldneren fra ejendommen blev derfor nægtet fremmet.

SJ Law bemærker

Kendelsen behæfter den faste ejendom med en lejeaftale, som begrænser ejendommens værdi til skade for kreditorerne. Kurator kan aftale med skyldneren, at brugen af ejendommen er midlertidig, men dette er altid tilfældet ved konkurs og er i forvejen begge parter bekendt. Konsekvensen er, at kurator må udsætte skyldneren, hvis der ikke med det samme kan opnås en formaliseret aftale om tidsbegrænsning.