Ny faglig voldgiftskendelse slår fast, at godtgørelser for usaglig (urimelig) afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, forrentes efter rentelovens bestemmelser

I en mangeårig periode har det været praksis i Afskedigelsesnævnet, at Fagbevægelsens Hovedorganisation ikke har krævet renter for godtgørelser for usaglig afskedigelse, jf. hovedaftalens § 4, stk. 3.

Ved brev af den 26. oktober 2009 blev Dansk Arbejdsgiverforenings formand imidlertid underrettet om, at Fagbevægelsens Hovedorganisation ville tage forbehold for at ændre ovennævnte praksis. Ved e-mail af den 4. september 2020 blev dette forbehold taget til følge, og Dansk Arbejdsgiverforenings formand blev således underrettet om ændringen af den hidtil forekommende praksis vedrørende forrentning af godtgørelser for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3.  

Da Dansk Arbejdsgiverforening ikke ville anerkende denne ændring, blev der indledt en voldgiftssag med henblik på at få en afklaring på spørgsmålet om, hvorvidt krav efter hovedaftalens § 4, stk. 3, skal forrentes efter rentelovens deklaratoriske regler.

Formandskabet bestod af tre opmænd, og de kom frem til, at godtgørelser for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, kan forrentes efter rentelovens bestemmelser, og at Dansk Arbejdsgiverforening ikke havde løftet bevisbyrden for, at der var indgået en aftale om, eller at der var en sædvane for, at fravige rentelovens deklaratoriske bestemmelser ved forrentning af godtgørelse i henhold til hovedaftalens § 4, stk. 3.

Ovenstående kendelse kommer ikke som en overraskelse, da godtgørelse for usaglig afskedigelse efter eksempelvis funktionærloven forrentes efter rentelovens bestemmelser, hvorfor godtgørelser for usaglig afskedigelse efter hovedaftalens § 4, stk. 3, bør forrentes på tilsvarende vis. Det er SJ Laws opfattelse, at en fastlæggelse heraf er vigtigt, idet både organiserede og uorganiserede lønmodtagere bør have mulighed for at kræve renter for godtgørelser for usaglig afsked.

Opmændenes afgørelse af den 4. februar 2022 kan findes på Arbejdsrettens hjemmeside og kan læses på følgende link: https://arbejdsretten.dk/media/19636/kendelse-fh-da-procesrenter.pdf