Konkursboets indtræden i ansættelsesaftaler med stay-on-bonus

Efter konkurslovens § 56, stk. 2 kan et konkursbo indtræde i en aftale om en løbende ydelse. Ved indtræden bliver konkursboet forpligtet på aftalens vilkår, og kravet mod konkursboet skal dækkes som massekrav, jf. konkurslovens § 93, nr. 3. Konkursboet kan opsige indtrædelsen med 1 måneds varsel, jf. konkurslovens § 55, stk. 3.

En kæde af legetøjsforretninger gik konkurs den 28. december 2018. Kurator opsagde ansættelsesforholdene for alle ansatte. Konkursboet indtrådte i ansættelsesaftalerne for 3 ansatte, som havde aftalt en stay-on bonus, hvis de forblev i ansættelsen frem til udgangen af januar 2019. Kurator opsagde indtrædelsen for de 3 ansatte således, at den for alle ophørte efter udgangen af januar 2019.

De ansatte gjorde gældende, at betingelser for udbetalingen af kravene på stay-on bonus var opfyldt under indtrædelsen, og at konkursboet derfor skulle dække dem som massekrav. Konkursboet afviste at dække dem som massekrav, idet kurator blandt andet henviste til, at konkursboet kun var indtrådt i det løbende ansættelsesforhold og ikke i aftalen om stay-on bonus.

Sø- og Handelsrettens præmisser henviste til systematikken i konkurslovens § 56, stk. 1 og stk. 2, som sondrer mellem enkeltstående kontrakter og løbende ydelser. Der blev endvidere lagt vægt på, at stay-on bonus ikke er betaling for en arbejdsydelse og derfor ikke er omfattet af lønprivilegeret. På denne baggrund kom retten frem til, at konkursboet ved sin indtræden alene har forpligtet sig til at udrede arbejdsvederlaget som massekrav. Konkursboet blev derfor frifundet.

Afgørelsen opdeler ansættelsesvilkårene ud fra bl.a. kompensationens indplacering i konkursordenen. Spørgsmålet er derfor, om afgørelsen også har betydning for andre dele af afsættelsesaftalen, hvor kompensationen falder uden for lønprivilegiet, f.eks. konkurrencebegrænsende aftaler. Måske får vi en afklaring på dette, hvis dommen bliver appelleret.

Sø og Handelsrettens dom af 30. september 2020

 

Bo Lauritzen

SJ LAW | 29.10.2020