Ny EU-dom om ligebehandling

Så langt så godt [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0587&qid=1654165905846&from=DA] Det er godt at konstatere, at de tanker, som vi i SJ Law tænkte for mange år siden, da vi startede denne sag, ikke var forkerte. Nu bliver det interessant at se, hvor Landsretten lægger godtgørelsesniveauet i sager, hvor det kan lægges til grund, at forskelsbehandling f.eks. har pensionsmæssige konsekvenser. Hvis ikke størrelsen af godtgørelse tager højde for konsekvensen af den ulovlige forskelsbehandling, ender det jo med, at der efterfølgende skal føres sager om erstatningspligt, og det kan ingen, der er involveret i sådanne sager, være tjent med.

Ombudsmandens rolle på det ansættelsesretlige område

Tak til Folketingets Ombudsmand for klargøringen af kriterierne for Ombudsmandens antagelse af sager til behandling og særligt for behandling af spørgsmålet om Ombudsmandens prøvelse af materielle fortolkningsspørgsmål. Man bliver altid klogere af at læse Ombudsmandens udtalelser – ikke mindst denne gang.

Læs mere her

Nye partnere

Vi har ved årsskiftet budt velkommen til Albert Juul Digens og Anne Louise Wulff som nye partnere i SJ Law.

 

Sammen med sine to fuldmægtige, Camilla og Emira, skal Albert fremme kontorets i forvejen stærke position inden for insolvens- og ansættelsesret. Albert har mange års erfaring med de to retsområder, som han har arbejdet med, siden han for 20 år siden var en af SJ Laws første advokatfuldmægtige.

 

Advokat Anne Louise Wulf kom til SJ Law i 2019. Anne Louise har med sin stærke faglige profil inden for ansættelsesretten været en væsentlig drivkraft i udviklingen af SJ Law.

 

SJ Law | 10.2.2021

Konkursboets indtræden i ansættelsesaftaler med stay-on-bonus

Efter konkurslovens § 56, stk. 2 kan et konkursbo indtræde i en aftale om en løbende ydelse. Ved indtræden bliver konkursboet forpligtet på aftalens vilkår, og kravet mod konkursboet skal dækkes som massekrav, jf. konkurslovens § 93, nr. 3. Konkursboet kan opsige indtrædelsen med 1 måneds varsel, jf. konkurslovens § 55, stk. 3.

En kæde af legetøjsforretninger gik konkurs den 28. december 2018. Kurator opsagde ansættelsesforholdene for alle ansatte. Konkursboet indtrådte i ansættelsesaftalerne for 3 ansatte, som havde aftalt en stay-on bonus, hvis de forblev i ansættelsen frem til udgangen af januar 2019. Kurator opsagde indtrædelsen for de 3 ansatte således, at den for alle ophørte efter udgangen af januar 2019.

 

Læs mere her

Konkurskarantæne for virksomhedsoverdragelse af lønforpligtelser

En direktør overdrog sin personligt drevne virksomhed til et selskab. Virksomhedens drift led under, at alle medarbejdere var sygemeldte på ubestemt tid. Ved overdragelsen overgik samtlige lønmodtagerforpligtelser til selskabet i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven.


Selskabet betalte løn for én måned, hvorefter ansættelsesforholdene blev misligholdt. De ansatte indgav konkursbegæring mod selskabet og fik dækning hos Lønmodtagernes Garantifond.

Kurator indledte sag om konkurskarantæne mod direktøren under henvisning til, at det var uforsvarligt at overføre ansættelsesforholdene til selskabet.

 

Læs mere her


Ikke separatiststilling

Frigivet beløb fra privat indbetalt sikkerhedsstillelse ikke tillagt separatiststilling.

En direktør indbetalte af private midler en sikkerhed for et selskabs forpligtelser over for SKAT. I forbindelse med selskabets konkurs blev en del af sikkerheden frigivet.

Direktøren krævede det frigivne beløb dækket som et separatistkrav. Ved prøvelsen i konkursboet blev separatiststilling afvist. Direktøren stævnede herefter konkursboet ved Sø- og Handelsretten.

Læs mere her

Nyt fra EU-Domstolen om fortolkningen af virksomhedsoverdragelsesloven

Det er ikke nogen hemmelighed, at corona epidemien har givet anledning til adskillige arbejds- og an-sættelsesretlige problemstillinger, som har krævet og stadig kræver særlig opmærksomhed, men ver-den står jo ikke stille i øvrigt, så derfor handler dette nyhedsbrev om helt andre ansættelsesretlige spørgsmål.

Inden udbruddet af COVID-19-virussen i Europa har EU-Domstolen afsagt to præjudicielle afgørelser med fokus på fortolkningen af direktiv 2001/23 om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbin-delse med overførsel af virksomheder eller bedrifter, og det er dem vi kigger lidt nærmere på i dette nyhedsbrev.

Læs mere her

Hvordan er piloter, kabinepersonale og andre medarbejdere i Norwegian selskaberne stillet i en konkurssituation?

I dag har Norwegian meddelt, at der er indgivet konkursbegæring i en række bemandingsselskaber i Danmark og Sverige. Konkurserne må efter Norwegians pressemeddelelse forventes at betyde, at en række medarbejdere ikke vil få udbetalt deres førstkommende løn i slutningen af april, og der vil derfor for manges vedkommende være brug for at kunne trække på de nationale løngarantiordninger inden for kort tid.

Konkurser i luftfartsbranchen giver anledning til en række spørgsmål vedr. hvilket lands løngarantiordning, der skal dække og muligheden for at fastholde de kollektivt og individuelt indgåede aftaler vedr. løn- og ansættelsesvilkår.

Vi vil så hurtigt som muligt forsøge at samle alle de forventelig spørgsmål og svar, som situationen efter vores erfaring med luftfartsbranchen og ansættelsesforholdene heri, giver anledning til, og gøre dette materiale tilgængeligt løbende. Evt. spørgsmål, som vi ikke får refereret, er naturligvis velkomne – i så fald skriv da direkte til Karen-Margrethe Schebye på kms@slet-dette.sjlaw.dk eller Bo Lauritzen på bla@slet-dette.sjlaw.dk.

SJ Law rekonstruerer Moodings ApS

Med advokat Albert Juul Digens som rekonstruktør er en af landets største internetforretninger inden for boligindretning – Moodings – blevet rekonstrueret. Moodings ApS indgav begæring om rekonstruktion den 7. april 2022. Kort efter blev der iværksat en struktureret salgsproces, hvor udvalgte købere fik adgang til et virtuelt datarum med oplysninger om virksomheden. Med overtagelse den 22. april 2022 blev selskabets aktiviteter overdraget. Salgssummen indfriede Vækstfondens virksomhedspant og forventes herudover at kunne dække kravene fra lønmodtagerne.

"Læs mere her"

Konkursværneting for Panama-selskab

Panama-selskab havde konkursværneting i Danmark

I forbindelse med købet af oplysninger fra datalækket ”Panama Papers” fik SKAT kendskab til et selskab, der var registreret i Panama. Ejeren havde købt selskabet som en pakkeløsning af Nordeas filial i Luxemburg. Selskabets panamesiske bestyrelse tildelte ejeren en fuldmagt, der gav den fulde ledelsesret. Ejeren udnyttede blandt andet fuldmagten til at åbne selskabets bankkonto. Selskabet havde c/o postadresse hos ejeren.

 Læs mere her

 

 

Ny udgave af Lønmodtagernes Garantifond

Så er 5. udgaven af LG-kommentaren på gaden. Den har ventet på, at de nye rekonstruktionsregler blev vedtaget. Tak til Peer for godt samarbejde.

 

 

 Du kan læse mere om indholdet her.

 

 

Ophævelse af en uddannelsesaftale, inden eleven tiltrådte stillingen, var genstand for prøvelse i Tvistighedsnævnet, Arbejdsretten og til slut i Sø- og Handelsretten

Hvordan er en elev stillet, såfremt arbejdsgiveren ophæver uddannelsesaftalen, inden eleven tiltræder stillingen? Udgør det direkte/indirekte forskelsbehandling at afskedige en elev, med henvisning til at der af økonomiske årsager ikke kan ydes et overenskomstbaseret tillæg, der tildeles efter 3 års erhvervserfaring? Udgør det organisationsfjendtlig adfærd, hvis en arbejdsgiver afskediger en elev, efter at elevens fagforening ikke vil underskrive en erklæring, der giver mulighed for at fravælge det ovennævnte tillæg?

 

Sø- og Handelsrettens dom af 3. november 2020 berører nogle af disse spørgsmål.

Læs mere her

Beslaglæggelse ved konkurs

Håndteringen af beslaglagte pengebeløb rammer et krydsfelt mellem strafferetsplejens regler om beslaglæggelse, strafferettens regler om konfiskation, de ejendomsretlige regler om individualisering og konkursretten.

Helt enkelt er det ikke, men i artiklen trykt i FM2020.134 har vi givet et bud på retsstillingen. 

Ferie i opsigelsesperioden ved konkurs - hvad siger den nye ferielov?

Den nye ferielov ændrer væsentligt på reglerne for placering af ferie i opsigelsesperioden, hvilket bl.a. har betydning, når der søges dækning fra LG.

Med den nye ferielov løber ferieoptjeningsåret fra den 1. september, hvor også ferieafviklingsåret begynder. Ferieafviklingsåret er forlænget med 4 måneder til 16 måneder og løber derfor udgangen af kalenderåret.

Læs mere her

Rekonstruktion på LG’s regning?

Det er legitimt, at en koncern vælger at placere bestemte aktiviteter i et datterselskab for at begrænse risikoen ved forretningen til det pågældende selskab. Spørgsmålet er, om denne begrænsning af risikoen til datterselskabet også gælder, hvis koncern opdeler en forretningsmæssig aktivitet således, at aktiverne placeres i et koncernselskab og passiverne et andet. En kendt form er, at lønmodtagerne ansættes i et ”tomt” bemandingsselskab og ”udlejes” til det koncernselskab, som indeholder produktionsapparatet og øvrige værdier.

Når der er anledning til at stille spørgsmål ved begrænsningen i hæftelsen i denne situation, skyldes det, at en nødlidende koncern med denne opdeling kan fristes til at lade bemandingsselskabet gå konkurs. Herefter dækkes de ansattes krav på løn mv. af Lønmodtagernes Garantifond. Da bemandingsselskabet har meget få, eller ingen, aktiver, belaster konkursen ikke koncernen økonomisk. Når koncernen har overblik over, hvor mange ansatte der skal bruges til at fortsætte produktionen, kan den på ny ansætte medarbejdere, måske endda de samme medarbejdere, i et tomt selskab og udleje dem til det selskab i koncernen, der har produktionsapparatet.

Læs mere her

Luftens helte får nye udfordringer, når arbejdsgiveren går konkurs

Ansættelsesforholdene i luftfartsbranchen er i de senere år blevet mere og mere komplekse og svære at ”gennemskue”, og Norwegians tilkendegivelser i mandags om planen med konkurserne i en række af koncernens bemandingsselskaber har synliggjort udfordringerne.

For hvad betyder det for de flyvende ansatte, at koncernens bemandingsselskaber går konkurs, når de ansatte nu rent faktisk har udført deres arbejde for helt andre juridiske personer i koncernen?

Uden at kende konstruktionen i Norwegian i detaljer vil vi her skitsere nogle af de ansættelsesretlige spørgsmål, som konkursen i Norwegians bemandingsselskaber vil medføre. 

Læs mere her

Nyt fra EU

Når de nationale domstole er i tvivl om betydningen eller fortolkningen af en EU-retsakt, er der mulighed for og i visse situationer pligt til at forelægge et præjudicielt spørgsmål om denne retsakt for EU-Domstolen, jf. TEUF...LÆS MERE


Afskedigelse af handicappet medarbejder var saglig

Retten i Nykøbing Falster har den 11. april 2018 afsagt dom om, hvorvidt afskedigelsen af en handicappet medarbejder var i strid med forskelsbehandlingslovens § 2 a. Retten foretog en vurdering af, om arbejdsgiveren havde opfyldt...LÆS MERE


Købesum for andelsbolig havde ikke separatiststilling

Erhververen af en andelslejlighed indbetalte i overensstemmelse med vedtægterne købesummen til andelsboligforeningen, der indsatte beløbet på driftskontoen med henblik på senere afregning til den sælgende andelshaver. Inden der...LÆS MERE


Kreditorbeskyttet erstatning inddraget under konkurs

Genstanden for udlæg og konkurs er identisk. Aktiver, hvori der ikke kan foretages udlæg, kan derfor heller ikke inddrages under konkurs. Erstatning og godtgørelse for invaliditet eller for tab af forsørger er undtaget fra udlæg....LÆS MERE


Persondata hos SJ Law

Databeskyttelsesforordningen foreskriver, at vi skal orientere om vores behandling af personoplysninger.Vi har derfor opdateret vores persondatapolitik, som du kan læse her. Ønsker du ikke længere at modtage vores...LÆS MERE


Hvor går fratrædelsesaftalernes grænser?

Vestre Landsret afsagde 1. februar 2018 dom om, hvorvidt en fratrædelsesaftale, der stred mod funktionærloven, kunne tilsidesættes efter funktionærloven eller aftaleloven. I byretten blev fratrædelsesaftalen delvist ophævet, men...LÆS MERE