Nye partnere

Vi har ved årsskiftet budt velkommen til Albert Juul Digens og Anne Louise Wulff som nye partnere i SJ Law.

 

Sammen med sine to fuldmægtige, Camilla og Emira, skal Albert fremme kontorets i forvejen stærke position inden for insolvens- og ansættelsesret. Albert har mange års erfaring med de to retsområder, som han har arbejdet med, siden han for 20 år siden var en af SJ Laws første advokatfuldmægtige.

 

Advokat Anne Louise Wulf kom til SJ Law i 2019. Anne Louise har med sin stærke faglige profil inden for ansættelsesretten været en væsentlig drivkraft i udviklingen af SJ Law.

 

SJ Law | 10.2.2021

Konkursboets indtræden i ansættelsesaftaler med stay-on-bonus

Efter konkurslovens § 56, stk. 2 kan et konkursbo indtræde i en aftale om en løbende ydelse. Ved indtræden bliver konkursboet forpligtet på aftalens vilkår, og kravet mod konkursboet skal dækkes som massekrav, jf. konkurslovens § 93, nr. 3. Konkursboet kan opsige indtrædelsen med 1 måneds varsel, jf. konkurslovens § 55, stk. 3.

En kæde af legetøjsforretninger gik konkurs den 28. december 2018. Kurator opsagde ansættelsesforholdene for alle ansatte. Konkursboet indtrådte i ansættelsesaftalerne for 3 ansatte, som havde aftalt en stay-on bonus, hvis de forblev i ansættelsen frem til udgangen af januar 2019. Kurator opsagde indtrædelsen for de 3 ansatte således, at den for alle ophørte efter udgangen af januar 2019.

 

Læs mere her

Konkurskarantæne for virksomhedsoverdragelse af lønforpligtelser

En direktør overdrog sin personligt drevne virksomhed til et selskab. Virksomhedens drift led under, at alle medarbejdere var sygemeldte på ubestemt tid. Ved overdragelsen overgik samtlige lønmodtagerforpligtelser til selskabet i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven.


Selskabet betalte løn for én måned, hvorefter ansættelsesforholdene blev misligholdt. De ansatte indgav konkursbegæring mod selskabet og fik dækning hos Lønmodtagernes Garantifond.

Kurator indledte sag om konkurskarantæne mod direktøren under henvisning til, at det var uforsvarligt at overføre ansættelsesforholdene til selskabet.

 

Læs mere her


Ikke separatiststilling

Frigivet beløb fra privat indbetalt sikkerhedsstillelse ikke tillagt separatiststilling.

En direktør indbetalte af private midler en sikkerhed for et selskabs forpligtelser over for SKAT. I forbindelse med selskabets konkurs blev en del af sikkerheden frigivet.

Direktøren krævede det frigivne beløb dækket som et separatistkrav. Ved prøvelsen i konkursboet blev separatiststilling afvist. Direktøren stævnede herefter konkursboet ved Sø- og Handelsretten.

Læs mere her

Nyt fra EU-Domstolen om fortolkningen af virksomhedsoverdragelsesloven

Det er ikke nogen hemmelighed, at corona epidemien har givet anledning til adskillige arbejds- og an-sættelsesretlige problemstillinger, som har krævet og stadig kræver særlig opmærksomhed, men ver-den står jo ikke stille i øvrigt, så derfor handler dette nyhedsbrev om helt andre ansættelsesretlige spørgsmål.

Inden udbruddet af COVID-19-virussen i Europa har EU-Domstolen afsagt to præjudicielle afgørelser med fokus på fortolkningen af direktiv 2001/23 om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbin-delse med overførsel af virksomheder eller bedrifter, og det er dem vi kigger lidt nærmere på i dette nyhedsbrev.

Læs mere her

Hvordan er piloter, kabinepersonale og andre medarbejdere i Norwegian selskaberne stillet i en konkurssituation?

I dag har Norwegian meddelt, at der er indgivet konkursbegæring i en række bemandingsselskaber i Danmark og Sverige. Konkurserne må efter Norwegians pressemeddelelse forventes at betyde, at en række medarbejdere ikke vil få udbetalt deres førstkommende løn i slutningen af april, og der vil derfor for manges vedkommende være brug for at kunne trække på de nationale løngarantiordninger inden for kort tid.

Konkurser i luftfartsbranchen giver anledning til en række spørgsmål vedr. hvilket lands løngarantiordning, der skal dække og muligheden for at fastholde de kollektivt og individuelt indgåede aftaler vedr. løn- og ansættelsesvilkår.

Vi vil så hurtigt som muligt forsøge at samle alle de forventelig spørgsmål og svar, som situationen efter vores erfaring med luftfartsbranchen og ansættelsesforholdene heri, giver anledning til, og gøre dette materiale tilgængeligt løbende. Evt. spørgsmål, som vi ikke får refereret, er naturligvis velkomne – i så fald skriv da direkte til Karen-Margrethe Schebye på kms@slet-dette.sjlaw.dk eller Bo Lauritzen på bla@slet-dette.sjlaw.dk.

Ny udgave af Lønmodtagernes Garantifond

Så er 5. udgaven af LG-kommentaren på gaden. Den har ventet på, at de nye rekonstruktionsregler blev vedtaget. Tak til Peer for godt samarbejde.

 

 

 Du kan læse mere om indholdet her.

 

 

Ophævelse af en uddannelsesaftale, inden eleven tiltrådte stillingen, var genstand for prøvelse i Tvistighedsnævnet, Arbejdsretten og til slut i Sø- og Handelsretten

Hvordan er en elev stillet, såfremt arbejdsgiveren ophæver uddannelsesaftalen, inden eleven tiltræder stillingen? Udgør det direkte/indirekte forskelsbehandling at afskedige en elev, med henvisning til at der af økonomiske årsager ikke kan ydes et overenskomstbaseret tillæg, der tildeles efter 3 års erhvervserfaring? Udgør det organisationsfjendtlig adfærd, hvis en arbejdsgiver afskediger en elev, efter at elevens fagforening ikke vil underskrive en erklæring, der giver mulighed for at fravælge det ovennævnte tillæg?

 

Sø- og Handelsrettens dom af 3. november 2020 berører nogle af disse spørgsmål.

Læs mere her

Beslaglæggelse ved konkurs

Håndteringen af beslaglagte pengebeløb rammer et krydsfelt mellem strafferetsplejens regler om beslaglæggelse, strafferettens regler om konfiskation, de ejendomsretlige regler om individualisering og konkursretten.

Helt enkelt er det ikke, men i artiklen trykt i FM2020.134 har vi givet et bud på retsstillingen. 

Ferie i opsigelsesperioden ved konkurs - hvad siger den nye ferielov?

Den nye ferielov ændrer væsentligt på reglerne for placering af ferie i opsigelsesperioden, hvilket bl.a. har betydning, når der søges dækning fra LG.

Med den nye ferielov løber ferieoptjeningsåret fra den 1. september, hvor også ferieafviklingsåret begynder. Ferieafviklingsåret er forlænget med 4 måneder til 16 måneder og løber derfor udgangen af kalenderåret.

Læs mere her

Rekonstruktion på LG’s regning?

Det er legitimt, at en koncern vælger at placere bestemte aktiviteter i et datterselskab for at begrænse risikoen ved forretningen til det pågældende selskab. Spørgsmålet er, om denne begrænsning af risikoen til datterselskabet også gælder, hvis koncern opdeler en forretningsmæssig aktivitet således, at aktiverne placeres i et koncernselskab og passiverne et andet. En kendt form er, at lønmodtagerne ansættes i et ”tomt” bemandingsselskab og ”udlejes” til det koncernselskab, som indeholder produktionsapparatet og øvrige værdier.

Når der er anledning til at stille spørgsmål ved begrænsningen i hæftelsen i denne situation, skyldes det, at en nødlidende koncern med denne opdeling kan fristes til at lade bemandingsselskabet gå konkurs. Herefter dækkes de ansattes krav på løn mv. af Lønmodtagernes Garantifond. Da bemandingsselskabet har meget få, eller ingen, aktiver, belaster konkursen ikke koncernen økonomisk. Når koncernen har overblik over, hvor mange ansatte der skal bruges til at fortsætte produktionen, kan den på ny ansætte medarbejdere, måske endda de samme medarbejdere, i et tomt selskab og udleje dem til det selskab i koncernen, der har produktionsapparatet.

Læs mere her

Luftens helte får nye udfordringer, når arbejdsgiveren går konkurs

Ansættelsesforholdene i luftfartsbranchen er i de senere år blevet mere og mere komplekse og svære at ”gennemskue”, og Norwegians tilkendegivelser i mandags om planen med konkurserne i en række af koncernens bemandingsselskaber har synliggjort udfordringerne.

For hvad betyder det for de flyvende ansatte, at koncernens bemandingsselskaber går konkurs, når de ansatte nu rent faktisk har udført deres arbejde for helt andre juridiske personer i koncernen?

Uden at kende konstruktionen i Norwegian i detaljer vil vi her skitsere nogle af de ansættelsesretlige spørgsmål, som konkursen i Norwegians bemandingsselskaber vil medføre. 

Læs mere her

Selvinkriminering i konkurskarantænesager

Som udgangspunkt skal konkursboets kurator dokumentere, at der er grundlag for at ikende konkurskarantæne. Hvis karantænekandidaten ikke besvarer spørgsmål, eller hvis svarene er uklare eller ufuldstændige, kan skifteretten...LÆS MERE


Konkursregulering af feriefridage

Højesterets har ved dom af 2. februar 2018 fastslået, at LG kan anse feriefridage for afviklet i en arbejdsfri opsigelsesperiode, selvom overenskomsten ikke gav mulighed herfor.LÆS MERE


SJ Law flytter til Frederiksgade

Den 20. november 2017 åbner SJ Law i nye, større lokaler i Frederiksgade 21, 4. sal, 1265 København K.Kontoret ligger mellem Marmorkirken og Amalienborg tæt på både Østre Landsret og Sø- og Handelsretten.I øjeblikket er...LÆS MERE


Konkurskarantæne til advokat

Ved kendelse af 23. oktober 2017 pålagde Sø- og Handelsretten en advokat konkurskarantæne og fulgte dermed anbringendet om, at der var udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. Kendelsen giver anledning til at overveje, om en...LÆS MERE


Nye regler i konkursloven om ”ægtefællefinten”

I de senere år har den såkaldte ”ægtefællefinte” været et omdiskuteret emne. Ægtefællefinten består i, at en insolvent skyldner overfører sine ejendele til sin ægtefælle, når vedkommende frygter at blive mødt af krav fra sine...LÆS MERE