Glædelig jul og godt nytår

Alle i SJ Law sender de bedste ønsker for julen og nytåret til alle vores klienter, venner af huset,  samarbejdspartnere og kollegaer.

Igen står vi ved slutningen af et år, og også dette år har budt på mange spændende udfordringer og opgaver – tak til alle, som har betroet os disse udfordringer og opgaver – vi glæder os til at kunne fortsætte med at løse sådanne fremover også.

2024 bliver også et spændende år – skifteportalens udvidelse, der sættes i pilotdrift den 17. april 2024, så den allerede eksisterende skifteportal også kommer til at være rammen om sagsbehandling af tvangsopløsninger, forhandlingerne af OK24, der skal afvikles i kølvandet på en ny trepartsaftale, og ikke mindst de mange store straffesager om økonomisk kriminalitet, som NSK og SSK har forberedt igennem mange år, kommer til at præge manges arbejde – også vores.

Vi glæder os til, at vi kan bidrage med en juridisk vinkel på alle disse opgaver og på alle andre opgaver, som måtte blive ”lagt på vores skriveborde”, med det formål at flest mulige får mest muligt udbytte af de løsninger, som bliver fundet.

Fra alle os til alle jer

Glædelig jul og godt nytår – på gensyn i 2024

Ny EU-dom om ligebehandling

Så langt så godt [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:62020CJ0587&qid=1654165905846&from=DA] Det er godt at konstatere, at de tanker, som vi i SJ Law tænkte for mange år siden, da vi startede denne sag, ikke var forkerte. Nu bliver det interessant at se, hvor Landsretten lægger godtgørelsesniveauet i sager, hvor det kan lægges til grund, at forskelsbehandling f.eks. har pensionsmæssige konsekvenser. Hvis ikke størrelsen af godtgørelse tager højde for konsekvensen af den ulovlige forskelsbehandling, ender det jo med, at der efterfølgende skal føres sager om erstatningspligt, og det kan ingen, der er involveret i sådanne sager, være tjent med.

Ombudsmandens rolle på det ansættelsesretlige område

Tak til Folketingets Ombudsmand for klargøringen af kriterierne for Ombudsmandens antagelse af sager til behandling og særligt for behandling af spørgsmålet om Ombudsmandens prøvelse af materielle fortolkningsspørgsmål. Man bliver altid klogere af at læse Ombudsmandens udtalelser – ikke mindst denne gang.

Læs mere her

Nye partnere

Vi har ved årsskiftet budt velkommen til Albert Juul Digens og Anne Louise Wulff som nye partnere i SJ Law.

 

Sammen med sine to fuldmægtige, Camilla og Emira, skal Albert fremme kontorets i forvejen stærke position inden for insolvens- og ansættelsesret. Albert har mange års erfaring med de to retsområder, som han har arbejdet med, siden han for 20 år siden var en af SJ Laws første advokatfuldmægtige.

 

Advokat Anne Louise Wulf kom til SJ Law i 2019. Anne Louise har med sin stærke faglige profil inden for ansættelsesretten været en væsentlig drivkraft i udviklingen af SJ Law.

 

SJ Law | 10.2.2021

Konkursboets indtræden i ansættelsesaftaler med stay-on-bonus

Efter konkurslovens § 56, stk. 2 kan et konkursbo indtræde i en aftale om en løbende ydelse. Ved indtræden bliver konkursboet forpligtet på aftalens vilkår, og kravet mod konkursboet skal dækkes som massekrav, jf. konkurslovens § 93, nr. 3. Konkursboet kan opsige indtrædelsen med 1 måneds varsel, jf. konkurslovens § 55, stk. 3.

En kæde af legetøjsforretninger gik konkurs den 28. december 2018. Kurator opsagde ansættelsesforholdene for alle ansatte. Konkursboet indtrådte i ansættelsesaftalerne for 3 ansatte, som havde aftalt en stay-on bonus, hvis de forblev i ansættelsen frem til udgangen af januar 2019. Kurator opsagde indtrædelsen for de 3 ansatte således, at den for alle ophørte efter udgangen af januar 2019.

 

Læs mere her

Konkurskarantæne for virksomhedsoverdragelse af lønforpligtelser

En direktør overdrog sin personligt drevne virksomhed til et selskab. Virksomhedens drift led under, at alle medarbejdere var sygemeldte på ubestemt tid. Ved overdragelsen overgik samtlige lønmodtagerforpligtelser til selskabet i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven.


Selskabet betalte løn for én måned, hvorefter ansættelsesforholdene blev misligholdt. De ansatte indgav konkursbegæring mod selskabet og fik dækning hos Lønmodtagernes Garantifond.

Kurator indledte sag om konkurskarantæne mod direktøren under henvisning til, at det var uforsvarligt at overføre ansættelsesforholdene til selskabet.

 

Læs mere her


Ikke separatiststilling

Frigivet beløb fra privat indbetalt sikkerhedsstillelse ikke tillagt separatiststilling.

En direktør indbetalte af private midler en sikkerhed for et selskabs forpligtelser over for SKAT. I forbindelse med selskabets konkurs blev en del af sikkerheden frigivet.

Direktøren krævede det frigivne beløb dækket som et separatistkrav. Ved prøvelsen i konkursboet blev separatiststilling afvist. Direktøren stævnede herefter konkursboet ved Sø- og Handelsretten.

Læs mere her

Nyt fra EU-Domstolen om fortolkningen af virksomhedsoverdragelsesloven

Det er ikke nogen hemmelighed, at corona epidemien har givet anledning til adskillige arbejds- og an-sættelsesretlige problemstillinger, som har krævet og stadig kræver særlig opmærksomhed, men ver-den står jo ikke stille i øvrigt, så derfor handler dette nyhedsbrev om helt andre ansættelsesretlige spørgsmål.

Inden udbruddet af COVID-19-virussen i Europa har EU-Domstolen afsagt to præjudicielle afgørelser med fokus på fortolkningen af direktiv 2001/23 om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbin-delse med overførsel af virksomheder eller bedrifter, og det er dem vi kigger lidt nærmere på i dette nyhedsbrev.

Læs mere her

Hvordan er piloter, kabinepersonale og andre medarbejdere i Norwegian selskaberne stillet i en konkurssituation?

I dag har Norwegian meddelt, at der er indgivet konkursbegæring i en række bemandingsselskaber i Danmark og Sverige. Konkurserne må efter Norwegians pressemeddelelse forventes at betyde, at en række medarbejdere ikke vil få udbetalt deres førstkommende løn i slutningen af april, og der vil derfor for manges vedkommende være brug for at kunne trække på de nationale løngarantiordninger inden for kort tid.

Konkurser i luftfartsbranchen giver anledning til en række spørgsmål vedr. hvilket lands løngarantiordning, der skal dække og muligheden for at fastholde de kollektivt og individuelt indgåede aftaler vedr. løn- og ansættelsesvilkår.

Vi vil så hurtigt som muligt forsøge at samle alle de forventelig spørgsmål og svar, som situationen efter vores erfaring med luftfartsbranchen og ansættelsesforholdene heri, giver anledning til, og gøre dette materiale tilgængeligt løbende. Evt. spørgsmål, som vi ikke får refereret, er naturligvis velkomne – i så fald skriv da direkte til Karen-Margrethe Schebye på kms@slet-dette.sjlaw.dk eller Bo Lauritzen på bla@slet-dette.sjlaw.dk.

Revision af reglerne om konkurskarantæne

Den 13. marts 2024 fremsatte justitsministeren et lovforslag om ændring af konkursloven. Ændringerne følger i vidt omfang forslagene i Konkursrådets betænkning nr. 1582/2023 om konkurskarantæne og består i følgende:

Læs mere her

Godt nytår – og tak for det gamle år!

Så har vi taget hul på 2024, hvor vi starter med at byde Anne Louise Wulff velkommen tilbage hos SJ Law. Sammen glæder vi os til et nyt og spændende år. Anne Louise kan nås på sit ”gamle” telefonnummer og mailadresse, og hun er som tidligere altid parat til at tage sig af jeres henvendelser og i øvrigt kaste lys over nyt stof. Vi begynder med det sidste med det samme. Læs mere her

Revision af reglerne om konkurskarantæne

Konkursrådet har med betænkning nr. 1582 lagt op til en omfattende revision af reglerne om konkurskarantæne. Forslagene til ændringer er opsummeret nedenfor.

  • Virksomhedsbegrebet i konkurslovens § 157, stk. 1 udvides til at omfatte alle juridiske enheder, som enten efter deres art karakteriseres som erhvervsdrivende eller udøver forretnings- eller erhvervsmæssige aktiviteter.

"Læs mere her"

SJ Law rekonstruerer Moodings ApS

Med advokat Albert Juul Digens som rekonstruktør er en af landets største internetforretninger inden for boligindretning – Moodings – blevet rekonstrueret. Moodings ApS indgav begæring om rekonstruktion den 7. april 2022. Kort efter blev der iværksat en struktureret salgsproces, hvor udvalgte købere fik adgang til et virtuelt datarum med oplysninger om virksomheden. Med overtagelse den 22. april 2022 blev selskabets aktiviteter overdraget. Salgssummen indfriede Vækstfondens virksomhedspant og forventes herudover at kunne dække kravene fra lønmodtagerne.

"Læs mere her"

Konkursværneting for Panama-selskab

Panama-selskab havde konkursværneting i Danmark

I forbindelse med købet af oplysninger fra datalækket ”Panama Papers” fik SKAT kendskab til et selskab, der var registreret i Panama. Ejeren havde købt selskabet som en pakkeløsning af Nordeas filial i Luxemburg. Selskabets panamesiske bestyrelse tildelte ejeren en fuldmagt, der gav den fulde ledelsesret. Ejeren udnyttede blandt andet fuldmagten til at åbne selskabets bankkonto. Selskabet havde c/o postadresse hos ejeren.

 Læs mere her

 

 

Ny udgave af Lønmodtagernes Garantifond

Så er 5. udgaven af LG-kommentaren på gaden. Den har ventet på, at de nye rekonstruktionsregler blev vedtaget. Tak til Peer for godt samarbejde.

 

 

 Du kan læse mere om indholdet her.

 

 

Ophævelse af en uddannelsesaftale, inden eleven tiltrådte stillingen, var genstand for prøvelse i Tvistighedsnævnet, Arbejdsretten og til slut i Sø- og Handelsretten

Hvordan er en elev stillet, såfremt arbejdsgiveren ophæver uddannelsesaftalen, inden eleven tiltræder stillingen? Udgør det direkte/indirekte forskelsbehandling at afskedige en elev, med henvisning til at der af økonomiske årsager ikke kan ydes et overenskomstbaseret tillæg, der tildeles efter 3 års erhvervserfaring? Udgør det organisationsfjendtlig adfærd, hvis en arbejdsgiver afskediger en elev, efter at elevens fagforening ikke vil underskrive en erklæring, der giver mulighed for at fravælge det ovennævnte tillæg?

 

Sø- og Handelsrettens dom af 3. november 2020 berører nogle af disse spørgsmål.

Læs mere her

Beslaglæggelse ved konkurs

Håndteringen af beslaglagte pengebeløb rammer et krydsfelt mellem strafferetsplejens regler om beslaglæggelse, strafferettens regler om konfiskation, de ejendomsretlige regler om individualisering og konkursretten.

Helt enkelt er det ikke, men i artiklen trykt i FM2020.134 har vi givet et bud på retsstillingen. 

Ferie i opsigelsesperioden ved konkurs - hvad siger den nye ferielov?

Den nye ferielov ændrer væsentligt på reglerne for placering af ferie i opsigelsesperioden, hvilket bl.a. har betydning, når der søges dækning fra LG.

Med den nye ferielov løber ferieoptjeningsåret fra den 1. september, hvor også ferieafviklingsåret begynder. Ferieafviklingsåret er forlænget med 4 måneder til 16 måneder og løber derfor udgangen af kalenderåret.

Læs mere her

Rekonstruktion på LG’s regning?

Det er legitimt, at en koncern vælger at placere bestemte aktiviteter i et datterselskab for at begrænse risikoen ved forretningen til det pågældende selskab. Spørgsmålet er, om denne begrænsning af risikoen til datterselskabet også gælder, hvis koncern opdeler en forretningsmæssig aktivitet således, at aktiverne placeres i et koncernselskab og passiverne et andet. En kendt form er, at lønmodtagerne ansættes i et ”tomt” bemandingsselskab og ”udlejes” til det koncernselskab, som indeholder produktionsapparatet og øvrige værdier.

Når der er anledning til at stille spørgsmål ved begrænsningen i hæftelsen i denne situation, skyldes det, at en nødlidende koncern med denne opdeling kan fristes til at lade bemandingsselskabet gå konkurs. Herefter dækkes de ansattes krav på løn mv. af Lønmodtagernes Garantifond. Da bemandingsselskabet har meget få, eller ingen, aktiver, belaster konkursen ikke koncernen økonomisk. Når koncernen har overblik over, hvor mange ansatte der skal bruges til at fortsætte produktionen, kan den på ny ansætte medarbejdere, måske endda de samme medarbejdere, i et tomt selskab og udleje dem til det selskab i koncernen, der har produktionsapparatet.

Læs mere her

Luftens helte får nye udfordringer, når arbejdsgiveren går konkurs

Ansættelsesforholdene i luftfartsbranchen er i de senere år blevet mere og mere komplekse og svære at ”gennemskue”, og Norwegians tilkendegivelser i mandags om planen med konkurserne i en række af koncernens bemandingsselskaber har synliggjort udfordringerne.

For hvad betyder det for de flyvende ansatte, at koncernens bemandingsselskaber går konkurs, når de ansatte nu rent faktisk har udført deres arbejde for helt andre juridiske personer i koncernen?

Uden at kende konstruktionen i Norwegian i detaljer vil vi her skitsere nogle af de ansættelsesretlige spørgsmål, som konkursen i Norwegians bemandingsselskaber vil medføre. 

Læs mere her

Grundkursus for faglige sekretærer

Advokatfirmet SJ Law tilbyder på ny de faglige organisationer et kursusforløb i grundlæggende arbejds- og ansættelsesret. Kurset retter sig mod organisationernes faglige sekretærer og andre sagsbehandlere i lokalafdelingerne, som...LÆS MERE


Er fedme et handicap?

Den 31. marts 2016 blev der afsagt dom i Retten i Kolding i Kaltoft-sagen. Sagen omhandlede, hvorvidt Billund Kommune uberettiget havde opsagt en svært overvægtig dagplejer.LÆS MERE


Nyt fra EU

SJ Law præsenterer i ugens nyhedsbrev to præjudicielle forelæggelser. Forelæggelserne er sag C-395/15 og C-341/15. Begge forelæggelser rejser relevante spørgsmål i ansættelsesretlige tvister. LÆS MERE


Advokatfuldmægtig

Insolvensret er den mest interessante, fagligt udfordrende og tilfredsstillende disciplin for advokater. Det er derfor med fornøjelse, at vi kan byde en stilling som advokatfuldmægtig til dette område.  Arbejdet spænder...LÆS MERE